logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ενόψει   των επικείμενων μεταθέσεων έτους 2024, επανέρχεται για πολλοστή φορά με τεκμηριωμένες, εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες με επιχειρήματα προτάσεις που έχει υποβάλει, καθ’ όλη την περίοδο των τελευταίων ετών, που αφορούν την αποκατάσταση αδικιών οι οποίες έχουν ανακύψει με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του (α) σχετικού, στην Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο .

2. Για τη λήψη όλων των διορθωτικών μέτρων από το ΥΠΕΘΑ που θα άρει όλες τις ανισότητες και αδικίες που έχουν προκύψει από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Παραμετροποίησης Κριτηρίων Μεταθέσεων, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ισονομία όπου απαιτείται και επιβάλλεται, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ από τον Δεκέμβριο του 2020 με έγγραφα της προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων έχει επισημάνει στρεβλώσεις, αδικίες και παραλήψεις από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης του (α) όμοιου, κατόπιν προσεκτικής μελέτης και κατόπιν προτάσεων από όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της ανά την επικράτεια και έχει προτείνει λύσεις για την μοριοδοτηση των στελεχών όπως:   

   α. Την επαναφορά στο Αρθρο 3 της παραγράφου 2 που υπήρχε στην προηγούμενη Υπουργική Απόφαση και αφορά τα κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού, όπου δίνονταν η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις  σε  μόνιμο  εν ενεργεία  στρατιωτικό  το οποίο ήταν συζευγμένο με πρόσωπο κυπριακής ιθαγένειας που διατηρεί τη  μόνιμη κατοικία του  στην  Κύπρο,  να  μπορεί  κατόπιν αναφοράς του, να μετατίθεται ή να παραμένει, χωρίς να λαμβάνει επιμίσθιο ή επίδομα  αλλοδαπής,  στην  Κύπρο  έως τέσσερα (4) έτη πλέον της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας παραμονής στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως των χρονικών περιορισμών που τίθενται στην παρ. 1 του Αρθρου 3.  LINK1.

   β. Την άδικη μη μοριοδότηση των διαζευγμένων στελεχών για τα τέκνα τους ανεξαρτήτως κλάδου επί των οποίων δεν έχουν την «επιμέλεια», αν και τα έχουν  ασφαλισμένα για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη στην μερίδα τους, τους παρακρατείτε  το  ΒΟΕΑ  (Βοήθημα  Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) και οι  αντίστοιχες προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις  LINK2

   γ. Την άδικη μεταφορά  της Φρουράς της νήσου Σκύρου από την Κατηγορία «ΙΙΙ» (2,5 μόρια το μήνα) στην Κατηγορία «ΙV» (0,5 μόρια το μήνα) με αποτέλεσμα  τα  στελέχη που υπηρετούν στην Φρουρά να λαμβάνουν 0,5 μόρια το μήνα από (2,5 μόρια το μήνα). LINK3

   δ. Την μη επαρκή μοριοδότηση των Στελεχών του Σ.Ξ. που υπηρετούν στη Φρουρά Κιλκίς, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι ο Σχηματισμός της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, στο πλαίσιο των μέτρων επιτήρησης και  ασφάλειας  των συνόρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, παρέχει  αποφασιστική συνδρομή στην Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχοντας σε μικτές δράσεις αποτροπής και αντιμετώπισης προσπαθειών παράνομης εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή του Έβρου και λόγω της φύσης και του ρόλου του, καλείται να συμμετάσχει µε το προσωπικό του σε µία ευρεία γκάμα επιχειρησιακών -  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,  σε  εθνικό  και πολυεθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τη διαρκή  ετοιμότητα  των  στελεχών  του  LINK4 .

   ε. Αστοχίες παραμένουν ακόμη με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης στην Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.).:

    1) Άμεση διόρθωση των αδικιών στις  ειδικότητες των στρατιωτικών της Μ.Υ. FOB AKTION με ένταξη τους, τουλάχιστον στην Γ Κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει ο διαχωρισμός του προσωπικού σε καθεστώς μοριοδότησης των δύο (2) ταχυτήτων.

    2)  Μοριοδότηση όλων των αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ανεξαρτήτου χρόνου απόκτησής του.

    3)    Επιπλέον μοριοδότηση και για τους Υπξκούς που υπηρετούν σε διακεκριμένες θέσεις. Το στέλεχος, ανεξαρτήτου βαθμού, που καλύπτει τέτοιου είδους ανάγκες να λαμβάνει τα επιπλέον μόρια της κάθε θέσης.

    4)  Τροποποίηση της παρ. 1 α (10), της προσθήκης 5, του παραρτήματος Γ του (α) σχετικού ως εξής: «(10) Επιτελική Εμπειρία: Για όσες θέσεις εξωτερικού και Κύπρου Αξκών προερχομένων εξ Ανθστών, κρίνεται απαραίτητο με βάση τις αρμοδιότητες – καθήκοντα, θα απαιτείται επιτελική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ως Αξκού.» LINK5

   στ.  Προτάσεις για την μοριοδότηση στελεχών που υπηρετούν σε Ανεξ.  Υπομονάδες Εκστρατείας, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας της  Ανεξ. Υπομονάδας και κατ’ αντιστοιχία με την ισχύουσα μοριοδότηση των Στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, την υλοποίηση  συνυπηρέτησης  των  στελεχών  στην  ίδια  περιφερειακή ενότητα, καθώς και την ανάγκη σύστασης δευτεροβάθμιου συμβούλιου μεταθέσεων, το οποίο θα εξετάζει τα αιτήματα ενδικοφανούς προσφυγής στις διαταγές μεταθέσεως.  LINK6

   ζ.   Προβλήματα στην μοριοδοτηση συναδέλφων  που  κατά  το  παρελθόν υπηρέτησαν σε θέσεις ΕΥΕ ή ως Παρατηρητές ΟΗΕ – ΟΑΣΕ LINK7

   η.  Την αποκατάσταση επιτέλους της χρόνιας και οφθαλμοφανέστατης  αδικίας  που υφίστανται στην  μοριοδότηση  τους οι στρατιωτικοί της Ηπείρου. LINK8

   θ.    Την άμεση θέσπιση, της θεσμοθέτησης ειδικής μεταθετικότητας, με κριτήριο τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε τα στελέχη να μετατίθενται και να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους με την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος υπηρέτησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήτοι τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας. LINK9

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

3. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να λάβει επιτέλους υπ. όψη της όλες τις ανωτέρω προτάσεις της Ομοσπονδίας και να προβεί έστω και τώρα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εξάλειψη αυτών των αδικιών το συντομότερο  δυνατόν, στα πλαίσια της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες διακρίσεις, καθώς η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και  είναι  άρρηκτα συσχετισμένη με  τις  τοποθετήσεις  -  μεταθέσεις  των  στελεχών,  οι  οποίες διενεργούνται  με  βάση  το  εκάστοτε  θεσμικό  πλαίσιο  και  τις  ισχύουσες  πάγιες διαταγές.

4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, καταθέτοντας συγκεντρωτικά τις προτάσεις της έως ότου επιλυθούν και τα λοιπά προβλήματα που υπάρχουν στην Υπουργική Απόφαση για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των χρόνιων αδικιών στα πλαίσια της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις.

5. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Υπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ.6937481104

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...