logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

Κατεβάστε την Αίτηση Χορήγησης Αίματος ΕΔΩ

 

 

 

  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ

 

Άρθρο 1ο – Ίδρυση – Επωνυμία - Έδρα

 1. Ιδρύεται, η Τράπεζα Αίματος με την επωνυμία «’Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» και Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (Αρ .Μητρώου 14294). 
 1. Έδρα της εν λόγω Τράπεζας Αίματος, ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, που τηρεί αρχείο του υπάρχοντος αποθέματος. Την ευθύνη της αιμοδοσίας, την επίβλεψη των όρων και τις συνθήκες υγιεινής κατά την τις αιμοληψίες, καθώς τη συντήρηση και διακίνηση των φιαλών αίματος έχει το εκάστοτε Νοσοκομείο.

    

Άρθρο 2ο – Σκοπός 

Σκοπός της Τράπεζας Αίματος Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ  είναι: 

α. Η Άμεση κάλυψη ανάγκης σε μονάδες Αίματος, όπου και όταν απαιτηθεί σε κάθε στέλεχος των Ενόπλων δυνάμεων, οικογενειών και του πρώτου Α’ βαθμού συγγένειας αυτών. 

β. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος, για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της και κάθε ατόμου που έχει άμεση ανάγκη από βοήθεια, εφόσον αυτό είναι δυνατό. 

γ. Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα.
δ. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και τις τοπικές κοινωνίες της κάθε πρωτοβάθμιας ένωσης που ανήκει στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.. 

ε. Η συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες – Ενώσεις - Συλλόγους και Φορείς σε Εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 

Άρθρο 3ο – Διαχείριση Τράπεζας– Επιτροπή Αιμοδοσίας 

 1. Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την έχει το Δ.Σ. της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. Την ευθύνη για την λειτουργία και διαχείριση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας, την έχει η Επιτροπή Αιμοδοσίας, η οποία απαρτίζεται από τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα Μέριμνας Προσωπικού της Ομοσπονδίας, και δύο μέλη  οι οποίοι ονομάζονται Διαχειριστές και σε περίπτωση κωλύματός  ή αδυναμίας τους, θα αντικαθίσταται  στην πρώτη συνεδρίαση της θητείας του. Οι ανωτέρω, εκπροσωπούν την Τράπεζα Αίματος, όπου αυτό απαιτείται και η θητεία τους είναι ισόχρονης διάρκειας με την θητεία τους στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αιμοδοσίας, μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. 
 1. Η Επιτροπή Αιμοδοσίας, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του αίματος και την κύρια ευθύνη, για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών, για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.

 

Άρθρο 4ο– Υποχρεώσεις – Επιτροπή Αιμοδοσίας 

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 

α.  Την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό

την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία.

 

β. Την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να δημοσιεύει ανακοινώσεις για την διενέργεια τακτικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες ενώσεις τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, σε τοπικές κοινωνίες της κάθε πρωτοβάθμιας ένωσης που ανήκουν στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο ένεκα εκτάκτων αναγκών.

 

γ.  Την τήρηση ονομαστικού αρχείου (δύναται και ηλεκτρονικό), αιμοδοσίας Τράπεζας Αίματος και λήψης φιαλών. Στο αρχείο αυτό θα περιλαμβάνεται η προσωπική καρτέλα του κάθε μέλους- αιμοδότη, με στοιχεία του προσωπικού αποθεματικού σε αίμα, καθώς και τη συνολική κατάσταση διαχείρισης της τράπεζας αίματος με την κατάσταση του συνολικού αποθεματικού.

 

δ.  Την έκδοση εντολών (αριθμός φιαλών και ομάδα αίματος) παραχώρησης αίματος προς το νοσοκομείο, που υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο  ή τον Γραμματέα της μέριμνας προσωπικού. Η έγκριση για τη χορήγηση ποσότητας αίματος σε κάποιο μέλος της Τράπεζας ή συγγενούς του, δίνεται μετά από γραπτή αίτηση του μέλους σε ειδικό έντυπο που φέρει το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία, τον αριθμό των φιαλών αίματος, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό του και τον αριθμό δελτίου της ταυτότητας του.


ε.  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, μπορεί να δοθεί και προφορική εντολή από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Αιμοδοσίας, αλλά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκδίδεται απαραίτητα και η κατά τα ανωτέρω γραπτή εντολή.

 

Άρθρο 5ο – Μέλη 

 1. Μέλη της εν λόγω Τράπεζας Αίματος, μπορούν να γίνουν:


α. Μέλη της Τράπεζας Αίματος θεωρούνται όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελών των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 

β. Συγγενείς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, οποιουδήποτε βαθμού, των μελών  των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 

γ. Οποιοσδήποτε άλλος προσφέρει τακτικά αίμα (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο), για την Τράπεζα Αίματος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ανεξάρτητα αν είναι συγγενής ή φίλος μέλους των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας. 

 1. Εγγραφή και διαγραφή μέλους στην Τράπεζα Αίματος, πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. Το κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος καταχωρείται σε ειδική καρτέλα, η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που προσέρχεται για αιμοδοσία ή προσκομίζει σχετική βεβαίωση για αυτή.                                 

 

Άρθρο 6ο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών 

 1. Κάθε Μέλος της Τράπεζας Αίματος, μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή ανάγκες συγγενών Α΄ βαθμού (παιδιά, γονείς ή συζύγους). Δεν καλύπτονται ανάγκες που αφορούν αιμοληψία λόγω χρόνιων παθήσεων. Η χορήγηση σε αυτούς, των μονάδων αίματος, γίνεται με τη μορφή του δανεισμού. Δηλαδή, υποχρεούνται οι δανειζόμενοι να επιστρέψουν τις μονάδες αίματος, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα που διαμορφώνεται ως εξής:

 

α. Μέχρι δύο (2) φιάλες αίματος, επιστροφή σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δανεισμού.

β. Για ποσότητα μεγαλύτερη των δύο (2) φιαλών, θα αποφασίζει η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος, για τον αριθμό των φιαλών αίματος που θα δοθούν και το χρονικό διάστημα που αυτές θα επιστραφούν. Άτομα που δεν είναι μέλη της Τράπεζας και χρήζουν άμεσης χορήγησης φιαλών αίματος, εξυπηρετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν υπάρχει απόθεμα αίματος και εφόσον προηγουμένως δοθεί, έγγραφη εγγύηση μέλους της Τράπεζας για τα άτομα αυτά και με τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της Τράπεζας για την επιστροφή της δοθείσας ποσότητας.
Εάν κάποιος, ενώ έχει δανεισθεί ή εγγυηθεί για άλλον, ποσότητα αίματος, δεν επιστρέψει ισόποση με τη δανειζόμενη ποσότητα αίματος, μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο παρόν άρθρο, δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.

 

 1. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες και να παρέχει στην Τράπεζα Αίματος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, τουλάχιστον μία (1) φιάλη αίματος το χρόνο, κατ΄ ελάχιστον για να κατοχυρώνει το δικαίωμα να ζητάει αίμα από την Τράπεζα, για τις ανάγκες του. Σε περίπτωση που δεν μπορεί για διάφορους λόγους (προβλήματα υγείας), δύναται να δώσει αντ΄ αυτού κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας του ή οποιοσδήποτε άλλος (Φίλος – Συγγενής).

 

 1. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο ενδιαφερόμενος για αιμοληψία, υποβάλει γραπτό ή προφορικό αίτημα ανάλογα με το επείγον της περίπτωσης και στη συνέχεια εγγράφως, σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης που ανήκει, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες της Επιτροπής Αιμοδοσίας. Το αίτημα συνοδεύεται και με την αντίστοιχη βεβαίωση του νοσοκομείου ή κλινικής όπου νοσηλεύεται ο/η ασθενής και θα αναγράφεται η ανάγκη του σε αίμα (ποσότητα και ομάδα).

 

 1. Ο Διαχειριστής του αίματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος, με υπογεγραμμένο υπηρεσιακό σημείωμά του, προς την αιμοδυναμική μονάδα του Νοσοκομείου, αιτείται τον αντίστοιχο αριθμό φιαλών για τον ασθενή - λήπτη, όπου κι αν νοσηλεύεται.

 

 1. Τονίζεται ότι κάθε στέλεχος των Ενόπλων δυνάμεων, μέλη των οικογενειών του ή και εθελοντές θα μπορούν να μεταβαίνουν σε οποιοδήποτε Δημόσιο ή Στρατιωτικό νοσοκομείο και να αιμοδοτεί για την κάλυψη αναγκών της τράπεζας σε μονάδες αίματος.

 

 1. Οι αιμοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου της τράπεζας αίματος και το ΑΜΚΑ τους.

Άρθρο 7ο – Αιμοληψία – Αριθμός φιαλών – ανώτατα όρια 

 1. Οι φιάλες αίματος που δίνει κάθε μέλος, δεν είναι προσωπικές, πλην της περίπτωσης του άρθρου 8 του παρόντος και ανήκουν στο κοινό αποθεματικό της Τράπεζας, εκτός αν το μέλος αυτό, έχει δώσει περισσότερες από πέντε φιάλες, οπότε έχει επιπλέον των υπολοίπων δικαιωμάτων του, την δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσει με έγγραφη δήλωση του, με όποιον τρόπο επιθυμεί. Ως ανώτατος αριθμός χορήγησης εφάπαξ φιαλών ανά μέλος, ορίζονται οι τέσσερις (4), κάθε ημερολογιακό έτος.

 

 1. Σε μέλη της Τράπεζας, τα οποία αδυνατούν να δώσουν αίμα κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, δύναται να δοθεί ανάλογος αριθμός φιαλών, από το διαθέσιμο κοινό αποθεματικό, μετά από σχετική αίτηση και αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας και μόνο για προσωπική χρήση.

 

Άρθρο 8ο – Πρώτη αιμοδοσία 

Το αίμα που δίδεται από τα μέλη, κατά την πρώτη και μόνο αιμοδοσία που θα διενεργήσει η Τράπεζα, θεωρείται προσωπικό αποθεματικό του κάθε μέλους. Κατά τα λοιπά ισχύουν για το προσωπικό αποθεματικό, τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

 

Άρθρο 9ο – Παράγωγα αίματος 

Στην Τράπεζα Αίματος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, δύναται να φυλάσσονται και παράγωγα αίματος, όπως αιμοπετάλια κ.λ.π., δικαίωμα λήψης των οποίων έχουν μόνο όσοι προσφέρουν τέτοια.

 

Άρθρο 10ο – Αποκλεισμός συμμετοχής – Διαγραφή μέλους –

Οικειοθελής αποχώρηση μέλους 

 1. Όποιο μέλος δεν συμμετέχει τουλάχιστον σε μία αιμοδοσία ανά έτος, χωρίς να υπάρχει βεβαιωμένη ιατρική απαγόρευση που να το επιβάλλει, δικαιούται τη λήψη αίματος μόνο από το προσωπικό αποθεματικό και μέχρις εξάντλησης αυτού. Μετά την εξάντληση του προσωπικού αποθεματικού του μέλους και εφόσον εξακολουθεί να μην καταθέτει αίμα στην Τράπεζα, το μέλος διαγράφεται από την Τράπεζα Αίματος με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και παύει να αντλεί, οποιοδήποτε δικαίωμα στην Τράπεζα Αίματος είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή.

 

 1. Άρση της διαγραφής επιτυγχάνεται, επίσης αυτοδίκαια, με την προσφορά από το συγκεκριμένο μέλος τουλάχιστον δύο (2) φιαλών αίματος, η μία εκ των οποίων να είναι του ιδίου, εφόσον ιατρικώς επιτρέπεται. Δεν αποκλείεται ή διαγράφεται σε καμία περίπτωση, μέλος της Τράπεζας Αίματος που προσέρχεται για αιμοδοσία και δεν του επιτρέπεται ιατρικώς, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα διαρκεί η ιατρική απαγόρευση.

 

 1. Μέλος, δύναται να αποχωρήσει οικειοθελώς από την Τράπεζα Αίματος μετά από έγγραφη δήλωση αποχώρησης του στην Επιτροπή Αιμοδοσίας. Το αποθεματικό των φιαλών αίματος που υπάρχουν στην προσωπική του καρτέλα, διαχειρίζονται από την Τράπεζα Αίματος.

  

Άρθρο 11ο – Βεβαιώσεις – Αιμοδοτικές άδειες, κ.λ.π. 

Όποιο στέλεχος συμμετέχει σε αιμοδοσία, λαμβάνει  εφόσον επιθυμεί σχετική βεβαίωση, προκειμένου για την χορήγηση αιμοδοτικής άδειας τριών (3) ημερών, και έως δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος σύμφωνα με την Πάγια Διαταγή περί αδειών.

 

Άρθρο 12ο – Διάλυση Τράπεζας 

 1. Η Τράπεζα Αίματος καταργείται, εφόσον προηγηθεί διάλυση της Ομοσπονδίας, ή με σχετική απόφαση του Δ.Σ. αυτής, μετά από αντίστοιχο αίτημα της Επιτροπής Αιμοδοσίας, εφόσον συντρέχουν πασιφανείς λόγοι που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία της.

 2. Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος, το συνολικό απόθεμα σε αίμα περιέρχεται αναλογικά σύμφωνα με τις ανάγκες και την επάρκεια αυτού, ως προσωπικό απόθεμα στα μέλη που το έχουν καταθέσει ή στα Διάφορα Νοσοκομεία της Περιφερείας, σε ποσοστό που ορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 13ο – Τροποποίηση κανονισμού

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διαφοροποιεί ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή  ολόκληρο άρθρο ή άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, ή ακόμα και ολόκληρο τον Κανονισμό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και αφού προηγουμένως κατατεθεί πλήρως εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη πρόταση σε αυτό από τον Πρόεδρο της Τράπεζας, ή σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης του σκοπού της Τράπεζας Αίματος.

 

Άρθρο 14ο – Γενικές και Μεταβατικές διατάξεις 

 1. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος, που αποτελείται συνολικά από δεκατέσσερα (14) άρθρα, επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και η ισχύς του, αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του.

 2. Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας της Τράπεζας ή του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 3. Ως Διαχειριστές της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, ορίζονται οι:

 

α. Νικόλαος Παναγιωτίδης ως Πρόεδρος

β. Παναγιώτης Τζανετόπουλος ως Γραμματέας,

γ. Τριτάρης Νικόλαος ως Μέλος

δ. Αικατερίνη Κιουρτσίδου ως Μέλος.

 

 1. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως, κάθε φορά στο μέλλον, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Αιμοδοσίας της Τράπεζας, η οποία προκύπτει από το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, στα μέλη της και στην Μονάδα Αιμοδοσίας του Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, καθώς επίσης να τηρεί στο αρχείο του, τις καταστάσεις αιμοδοτών αλλά και διαχείρισης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

Οδηγίες για την Αιμοδοσία

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...