logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., κατόπιν του (δ) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.), επανέρχεται για να αναδείξει προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) σχετικού, που αφορά την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες πάγιες διαταγές.

2.    Συγκεκριμένα οι σημαντικότερες διαπιστώσεις - παραλήψεις οι οποίες καταγράφηκαν, αναλύονται παρακάτω:

       α. Σύμφωνα με την παράγραφο Β.1 (Οικογενειακή Κατάσταση - Τέκνα) του Παραρτήματος «Α», εξαιρούνται της μοριοδότησης τα διαζευγμένα (μετά από γάμο που προέκυψαν τέκνα) Στελέχη, παρά το γεγονός ότι ασκούν γονική μέριμνα και συνεισφέρουν στις ανάγκες ανατροφής των τέκνων τους όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το (ε) σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας μας την 08 Φεβ 22 .

       β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α», τα Στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση για κάθε μήνα, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας της Μονάδας τους, χωρίς να υφίσταται ανάλογη πρόβλεψη για τα Στελέχη που υπηρετούν σε Ανεξ. Υπομονάδες Εκστρατείας.

       γ. Επί της παραγράφου Α. 2δ (Επίδοση σε Σχολεία - Σχολές) του Παραρτήματος «Α», παρά την διακριτή πρόβλεψη μοριοδότησης του συνόλου των προκεχωρημένων τμημάτων των σχολών Ο-Σ και Ανθστών, στην πράξη δεν καταχωρείται - προσμετράται η αντίστοιχη εκπαίδευση των Στελεχών θεσμού ΕΠΥ - ΟΠΥ.

       δ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 των παρατηρήσεων παραγράφου Γ (Αντικειμενικά Κριτήρια) του Παραρτήματος «Α», ενώ αποκαταστάθηκε η αδικία για τα Στελέχη προέλευσης ΑΣΣΥ, ώστε η αρνητική μοριοδότηση τους (που θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνονται για μετάθεση στο εξωτερικό ή την Κύπρο) να αντιστοιχεί στον βαθμό που έφεραν κατά το διάστημα υπηρεσίας τους στο εξωτερικό ή την Κύπρο, ανεξαρτήτως προαγωγής τους σε Αξκούς, δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη για τα Στελέχη προέλευς ης ΕΠΥ - ΟΠΥ που υπηρέτησαν στο εξωτερικό ή την Κύπρο, μετά συμπλήρωση των 30 χρόνων υπηρεσίας και την προαγωγή τους στον βαθμό του Ανθλγου.

      ε. Σύμφωνα με τον περιορισμό της παραγράφου ΣΤ. 3 (Γενικές Διατάξεις) του Παραρτήματος «Α», η δυνατότητα υπηρέτησης στο εξωτερικό (σε μη εξειδικευμένες θέσεις) κυρίως διοικητικών Ανθστών - Υπξκών, συντελεί στον αποκλεισμό από την επιλογική διαδικασία του συνόλου των Στελεχών προέλευσης ΕΠΥ-ΟΠΥ-ΕΠΟΠ, λόγω έλλειψης προσόντος (ειδικότητας), παρά το γεγονός ότι επικουρικά της κύριας ειδικότητας τους εκτελούν και διοικητικά καθήκοντα στις Μονάδες τους.

     στ. Σύμφωνα με τον πίνακα 12.3.2 στο προσαρτημένο 2 της προσθήκης «1» στο Παράρτημα «Γ» του σχετικού οι Αξιωματικοί με εξειδίκευση Ο/Σ, Αμύνης που στελεχώνουν διακεκριμένες θέσεις, λαμβάνουν τα μόρια του καθήκοντος με την υψηλότερη μοριοδότηση.

     ζ. Σύμφωνα με την Παράγραφο 1 του άρθρου 4 καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνυπηρέτησης, χωρίς να μνημονεύεται για τα συζευγμένα στελέχη που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις βάση ποιανού εκ των δύο συζύγων κριτήριο μοριοδότησης υλοποιείται η μετάθεση.

     η. Σύμφωνα με την Παράγραφο 1ε του άρθρου 4, ως τόπος συνυπηρέτησης δύναται να υλοποιηθεί «σε όμορη περιφερειακή ενότητα». Κι΄ αυτό μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που η οικογένεια του Στρατιωτικού έχει εξαθλιωθεί οικονομικά.

     θ. Σύμφωνα με το άρθρο 10, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους υποβάλλουν δήλωση τόπου προτίμησης, εν αγνοία τους για την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ του οικείου κλάδου τους, στην φρουρά που επιθυμούν να μετατεθούν.

    ι. Σύμφωνα με το άρθρο 11, καθορίζονται οι λεπτομέρειες ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής στη διαταγή μεταθέσεως, χωρίς να διευκρινίζεται το δευτεροβάθμιο συμβούλιο που εξετάζει το εν λόγω αίτημα.

    ια. Σύμφωνα με την παρατήρηση 2 της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α», καθορίζεται μοριοδότηση στο κριτήριο επιχειρησιακή βαρύτητα για μέγιστο αριθμό ετών ανά βαθμό στα στελέχη που υπηρετούν μέγιστο συνεχόμενο αριθμό ετών στην ίδια Μονάδα – Ανεξ. Υπομονάδα – Στρατιωτικό Κατάστημα/Υπηρεσία και Φρουρά. Ωστόσο δεν καθορίζεται κάτι ανάλογο στο κριτήριο επιτελική εμπειρία για τα στελέχη που υπηρετούν σε επιτελική θέση. Έτσι πριμοδοτείται η υπηρεσία στο επιτελείο έναντι της Μονάδας δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης του προσωπικού μας.

    ιβ. Υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο υπολογισμού έκδοσης μορίων ανά κλάδο για τα στελέχη που υπηρετούν σε διακλαδικές μονάδες, όπως π.χ η 140 ΣΕΠΗΠ. Έχει διαπιστωθεί εξάλλου ότι τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές τις μονάδες παρόλο που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα και συμμετέχουν μαζί σε ασκήσεις αξιολογήσεις δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά «τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας» που προβλέπεται ανά βαθμό και ειδικότητα.

    ιγ. Δεν υφίσταται παραμετροποίηση των υπηρεσιακών κριτηρίων μεταθέσεων, που να λαμβάνει υπόψη την αναγνώριση πρόσθετης επιχειρησιακής βαρύτητας των Μονάδων, οι οποίες αποτελούν τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών Θητείας - Κέντρα Κατάταξης (ΣΥΠΟ). Οι εν λόγω εμπλεκόμενες Μονάδες έχουν αναλάβει τεράστιο πρόσθετο φόρτο εργασίας, που εμπεριέχει την επιχειρησιακή αποστολή της Μονάδος καθώς και το πρόσθετο έργο τους αναφορικά με την κατάταξη στρατευσίμων Οπλιτών. Ως εκ τούτου το ανελαστικό ωράριο απασχόλησης των Στελεχών τους, σε συνδυασμό με τα διπλά πρόσθετα καθήκοντα, καθιστούν επιτακτική την έμπρακτη αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των Μονάδων αυτών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 3.    Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες στην μοριοδότηση των στρατιωτικών που  προαναφέρθηκαν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει:

        α. Μοριοδότηση διαζευγμένων Στελεχών (που μετά από τον γάμο τους προέκυψαν τέκνα), κατ’ αντιστοιχία με την ισχύουσα μοριοδότηση για τα έγγαμα Στελέχη βάση της παραγράφου Β.1 (Οικογενειακή Κατάσταση - Τέκνα) του Παραρτήματος «Α», λαμβανομένου ότι συνεισφέρουν στις ανάγκες ανατροφής των τέκνων τους.

        β. Μοριοδότηση Στελεχών που υπηρετούν σε Ανεξ. Υπομονάδες Εκστρατείας, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας της Ανεξ. Υπομονάδας και κατ’ αντιστοιχία με την ισχύουσα μοριοδότηση των Στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, βάση της παραγράφου 2 της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α».

       γ. Την ρύθμιση - καταχώρηση στο σύστημα έκδοσης μορίων, των παραμέτρων της προβλεπόμενης μοριοδότησης βάση της παραγράφου Α. 2δ (Επίδοση σε Σχολεία - Σχολές) του Παραρτήματος «Α», μετά από την παρακολούθηση του προκεχωρημένου τμήματος των σχολών Ο-Σ, των Ανθστών προελεύσεως ΕΠΥ - ΟΠΥ.

       δ. Για τα Στελέχη προέλευσης ΕΠΥ - ΟΠΥ που υπηρέτησαν στο εξωτερικό ή την Κύπρο, μετά συμπλήρωση των 30 χρόνων υπηρεσίας και την προαγωγή τους στον βαθμό του Ανθλγου η αρνητική μοριοδότηση τους να αντιστοιχεί στον βαθμό που έφεραν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως προαγωγής τους σε Αξκούς, όπως αυτό ισχύει για τα Στελέχη που είναι απόφοιτοι ΑΣΣΥ.

       ε. Δυνατότητα υπηρέτησης στο εξωτερικό (σε μη εξειδικευμένες θέσεις) Ανθστών - Υπξκών προέλευσης ΕΠΥ-ΟΠΥ-ΕΠΟΠ, που αποδεδειγμένα (σύμφωνα με τα ατομικά τους έγγραφα) έχουν εκτελέσει διοικητικά καθήκοντα κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους.

       στ. Προτείνετε η τροποποίηση του πίνακα 12.3.2 στο προσαρτημένο 2 της προσθήκης «1» στο Παράρτημα «Γ» του σχετικού, ώστε να προβλεφθεί μοριοδότηση για τους Αξιωματικούς με εξειδίκευση Ο/Σ, Αμύνης που στελεχώνουν διακεκριμένες θέσεις (Τμχη, Δκτη Σμήνους) σε μονάδες μικρότερης επιχειρησιακής βαρύτητας (με τον χαρακτηρισμό Λοιπές Μονάδες), όπως προβλέπεται για τους Αξιωματικούς τεχνικής Υποστήριξης και τους Αξιωματικούς με ειδικότητα ΥΔΚ στους πίνακες 12.11.2 και 12.7.2 αντίστοιχα.

       ζ. Για τα στελέχη που αιτούνται συνυπηρέτηση να εξετάζεται η δήλωση τόπου προτίμησης βάση της μοριοδότησης του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα αυτού που διαθέτει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.

       η. Υλοποίηση συνυπηρέτησης των στελεχών στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

       θ. Πριν την υποβολή δήλωσης τόπου προτίμησης και μέχρι 01 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, να προκηρύσσονται οι κενές οργανικές θέσεις ανά φρουρά, ώστε τα στελέχη να είναι ενήμερα για το που δύναται να μετατεθούν.

        ι. Σύσταση δευτεροβάθμιου συμβούλιου μεταθέσεων, το οποίο θα εξετάζει τα αιτήματα ενδικοφανούς προσφυγής στις διαταγές μεταθέσεως.

        ια. Η απαλοιφή της παρατήρησης 2 στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α», δίνοντας δυνατότητα μοριοδότησης των στελεχών στο κριτήριο επιχειρησιακή βαρύτητα για το σύνολο των ετών που υπηρέτησαν σε Μονάδα – Ανεξ. Υπομονάδα – Στρατιωτικό Κατάστημα/Υπηρεσία.

        ιβ. Ίση μοριοδότηση των Στελεχών που ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο και υπηρετούν σε διακλαδικές Μονάδες κατόπιν έκδοσης διαταγής που να καθορίζει τις επιχειρησιακές διακλαδικές Μονάδες, ανάλογα με την αποστολή τους.

         ιγ. Η προσαύξηση κατά 20% των συντελεστών Επιχειρησιακής Βαρύτητας που αναλύονται εκτενώς στην Προσθήκη «1Α» του σχετικού, των Μονάδων που λειτουργούν ως ΣΥΠΟ.

4.      Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, καταθέτοντας συγκεντρωτικά τις προτάσεις της έως ότου επιλυθούν και τα λοιπά προβλήματα που υπάρχουν στην Υπουργική Απόφαση για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των  χρόνιων αδικιών  στα  πλαίσια  της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις.

5.     Επίσης σας  υπενθυμίζουμε ότι με  τα (γ), (ε) σχετικά έγγραφά μας

σας έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης του (β) σχετικού από το 2022 και αφορούν την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων  στελεχών που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

6.    Εισηγητές  θέματος:  Ανχης (ΔΒ) Πέτρος Μούστος τηλ 6936158679 Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Λάρισας.  

7.    Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

 

                                                                                                                 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...