logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,           

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων της, αναδεικνύει θέματα που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

2.  Κατόπιν των (β), (ζ) και (η) σχετικών εγγράφων της ΕΣΠΕΑΙΤ επανερχόμαστε στο θέμα της μοριοδότησης που λαμβάνουν τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν  στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου (Μ.Υ.FOB AKTION), προκειμένου  να υπενθυμίσουμε την εκκρεμότητα που υπάρχει ώστε να διορθωθεί η αδικία πριν την έκδοση, από την Υπηρεσία, των μορίων των στελεχών και πριν τον σχεδιασμό των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021.

3.  Συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ έχει ενημερώσει από τις 14 Φεβ 2020 με το (γ) σχετικό, την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α για την συγκεκριμένη αδικία, δεν περιγράφεται η νέα ονομασία της Μονάδας στο παράρτημα της σχετικής διαταγής ώστε να υπάρχει ανάλογη μοριοδότηση των συναδέλφων που υπηρετούν στην εν λόγω Μονάδα.          

4.   Το πρόβλημα είναι γνωστό και στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στις 20η Μαρτίου 2020 ο κ. Υ.ΕΘ.Α, απαντώντας σε επίκαιρη Ερώτηση που κατατέθηκε στην ΒτΕ, με (δ) (ε) όμοια, επισήμανε ότι:

      α.  Η Μονάδα δεν μοριοδοτείται ανάλογα, διότι δεν περιγράφεται η νέα ονομασία της στο παράρτημα της σχετικής διαταγής και στην παρούσα φάση εξετάζεται η τροποποίησή της, σε συνεργασία με το ΓΕΑ.

     β. Από την τροποποίηση των οργανωτικών στοιχείων των υπόψη Μονάδων και μέχρι σήμερα, έχει υποβληθεί μόνο μία (1) αναφορά με ένσταση επί της μοριοδότησης των στελεχών που υπηρετούν σε αυτές.

5.  Λόγω ότι η εν λόγω διαταγή δεν έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί,  έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφοι που μετατέθηκαν, λόγω μοριοδότησης από το Α/Δ Ακτίου, να αδικηθούν λαμβάνοντας λιγότερα μόρια από όσα πραγματικά θα είχαν λόγω της βαρύτητας της Μονάδας που υπηρετούν και όχι κατατάσσοντας τους στις λοιπές Μονάδες, λόγω μη αναγνώρισης της ονομασίας της Μονάδας που υπηρετούν από το μηχανογραφικό σύστημα της ΠΑ, αφού αυτή δεν υπάρχει σαν τίτλος στην σχετική διαταγή.        

6.   Το γεγονός ότι μόνο ένα στέλεχος, έχει υποβάλλει ένσταση μέχρι την 20 Μαρτίου 2020, δεν αποτελεί στοιχείο που αναιρεί την αδικία, μιας και οι συνάδελφοι εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους μέσω του θεσμικού οργάνου εκπροσώπησής τους, την ΕΣΠΕΑΙΤ. Η ανάδειξη του προβλήματος πραγματοποιήθηκε θεσμικά και υπεύθυνα και υποστηρίχτηκε στην ΒτΕ με σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.

7.   Άλλωστε μετά την απάντηση του ΥΕΘΑ, στις 20 Μαρτίου 2020, έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, πολλαπλάσιος αριθμός αναφορών για το εν λόγω θέμα, από στελέχη που υπηρετούν  Α/Δ Ακτίου.

8.   Επίσης στελέχη των ΕΔ μοριοδοτούνται, για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο ΑΕΙ κ.α), Κριτήριο 15, μόνο αν έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας, αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο στελέχη τα οποία διαθέτουν τίτλους σπουδών, ως ανωτέρω, που το είχαν αποκτήσει πριν την είσοδο τους στις τάξεις των ΕΔ, παρόλο που μοριοδοτήθηκαν για αυτά κατά τις εξετάσεις εισαγωγής (ΕΠΟΠ, ΕΜΘ).

9.   Ακόμη για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κριτήριο 12, προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση  μόνο για Αξκούς που υπηρετούν σε διακεκριμένες θέσεις, με αποτέλεσμα, Υπξκοι που σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν ή κάλυπταν ανάλογες θέσεις δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μόρια καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. 

10.  Δηλαδή, ενώ το σκεπτικό αφορά την επιπλέον μοριοδότηση για συγκεκριμένες θέσεις που χαρακτηρίζονται ως «διακεκριμένες», η Υπηρεσία ανταμείβει για την προσφορά τους σε αυτές μόνο τους Αξκούς και παραβλέπει την αντίστοιχη προσφορά Υπξκών που έχουν υπηρετήσει σε ανάλογες θέσεις. 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

11.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ θεωρεί ότι η Υπουργική Απόφαση, (α) σχετικό, που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, χρήζει εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και επικαιροποίησης γι’  αυτό προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις:

        α. Να συμπεριληφθούν στους πίνακες του κριτηρίου 11 όλες οι Μονάδες (π.χ. ΜΥ FOB AKTION, 134ΣΜ) που έχει τροποποιηθεί η ονομασία τους, ώστε να υπάρχει ανάλογη μοριοδότηση των συναδέλφων και να μην αδικηθούν, για μία ακόμα χρονιά, σε σχέση με συναδέλφους που υπηρετούν σε Μονάδες αντίστοιχης βαρύτητας . 

        β. Να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη στο κριτήριο 15 ώστε να μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών είτε έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας, είτε πριν από την είσοδό τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

       γ. Να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη στο κριτήριο 12 ώστε να λαμβάνουν τα επιπλέον μόρια όλα τα στελέχη που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε διακεκριμένες θέσεις, χωρίς εξαιρέσεις και βαθμολογικές διακρίσεις.

12.  Παρακαλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, για την θέσπιση των υπόψη τροποποιήσεων στα πλαίσια της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες διακρίσεις.

13.   Εισηγητές θέματος Επγος (ΤΤΗ) Βασίλειος Λάμπρου, Υπσγός (ΤΣΕ) Απόστολος Λεμονιάς.

14.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...