logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν του (ε) σχετικού και σε συνέχεια των (στ) και (η) όμοιών της Γραμματείας ΕΠΟΠ και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου – Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ που της απεστάλη, επανέρχεται σε ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί του συναδέλφους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΕΠ.ΟΠ που έχουν μεταταγεί στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

2.   Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3883/2010 το δικαίωμα μετάταξης έχουν όσοι έχουν όσοι ΕΠΟΠ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

3.   Τα εν λόγω στελέχη καλούνται να φοιτήσουν σε βασικό σχολείο της ειδικότητας τους για άλλη μία φορά και μάλιστα με συναδέλφους που τώρα ξεκινούν την σταδιοδρομία τους στις Ε.Δ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι:

      α. Ως Επαγγελματίες Οπλίτες είχαν την ίδια ειδικότητα με αυτή που έχουν μεταταγεί και παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα απαραίτητα βασικά σχολεία εκπαιδεύσεως της ειδικότητας τους.

      β. Έχουν ανώτατη εκπαίδευση καθώς είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ίδιας ειδικότητας.

4.   Η εκ νέου συμμετοχή τους σε βασικά σχολεία της ειδικότητας τους, έχουν ως αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και τη διατήρηση του οικονομικού τους προϋπολογισμού καθώς η φυσική τους παρουσία μακριά από τον τόπο διαμονής καθίσταται έως σήμερα μια

«μεγάλη οικονομική και οικογενειακή ταλαιπωρία».

5.   Με το (β) σχετικό έγγραφό μας https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/1056-pomens-foitisi-se-sxoleia- stadiodromias-stelexon-ed αναδείξαμε ότι είναι προς όφελος τόσο της υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο και είχαμε προτείνει την τροποποίηση της κατανομής της ΔΙ.ΜΑ. και της αυτοπρόσωπης παρουσίας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning κ.α.).

6.   Από τα σχολεία που διεξήγαγαν εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως διαπιστώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην παρεχόμενη εκπαίδευση ενώ τα οφέλη της υπηρεσίας ήταν πολλαπλά και τα στελέχη δεν «διαταράχθηκαν» σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο κρίθηκε αναγκαίο και αναβαθμίστηκε η φοίτηση και θεσμοθετήθηκε από την υπηρεσία η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.

7.   Συναφώς προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να επιλυθεί το προαναφερθέν πρόβλημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει:

     α. Την μη συμμετοχή ή την μείωση του χρονικού διαστήματος συμμετοχής των στελεχών στα μακροχρόνια σχολεία ειδικότητας που προκύπτουν από την μετάταξη τους, όταν ασκούν την ίδια ειδικότητα ως Επαγγελματίες Οπλίτες επί πολλά έτη ή είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου συναφούς ειδικότητας.

    β. Τη διεξαγωγή της παραπάνω εκπαίδευσης αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning κ.α.) καθόσον πρόκειται για στελέχη τα οποία είχαν την ίδια ειδικότητα ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προέλευσης ΕΠ.ΟΠ πριν μεταταγούν στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών και είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς

όλα    τα    απαραίτητα    σχολεία    εκπαιδεύσεως    της    ειδικότητας    τους    με αυτοπρόσωπη παρουσία.

γ. Η αυτοπρόσωπη παρουσία των μεταταγέντων στελεχών να πραγματοποιείται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τυχόν πρακτική εκπαίδευση.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Αντικειμενικός σκοπός είναι το στέλεχος που κατέχει τα παραπάνω προσόντα να αξιοποιείται άμεσα με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τα στελέχη όσο και για την υπηρεσία όπως:

      α. Η σημαντική μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για την υπηρεσία, από την μείωση των εξόδων μετακίνησης - διαμονής και του εκπαιδευτικού επιδόματος.

      β. Η δυνατότητα της επιχειρησιακής αξιοποίησης των εν λόγω συναδέλφων εφόσον απαιτηθεί, λόγω της παραμονής τους στην φρουρά της οργανικής τους Μονάδος.

9.   Τονίζουμε ότι η μετάταξη αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία προσπαθεί άμεσα να επιτύχει την κάλυψη, εκ των έσω, κενών οργανικών θέσεων με προσωπικό που έχει τα απαραίτητα προσόντα βάση ανάλογων πτυχίων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ. Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω πτυχία έχουν αποκτηθεί με ιδία πρωτοβουλία του στελέχους, είτε πριν την ένταξη του στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε μετά. Συνεπώς η Υπηρεσία αναγνωρίζει τις σπουδές των στελεχών και τους δίνει μεν την δυνατότητα καλύτερης εξέλιξης, δεν αναγνωρίζονται όμως καθόλου στην περίπτωση που συμπίπτει η ειδικότητα με τον τίτλο πτυχίου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η εκ νέου συμμετοχή τους σε μακροχρόνια σχολεία ειδικότητας.

10. Εισηγητές θέματος: Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974.

11. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Yπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...