logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, Αξιότιμες κυρίες Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., έχει αποδείξει στα χρόνια της λειτουργίας της, ότι δεν επενδύει στον λαϊκισμό και στις βαρύγδουπες και ανούσιες διατυπώσεις προκειμένου να σας μεταφέρει το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας και πικρίας που επικρατεί στο στρατιωτικό προσωπικό καθόσον επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά η επιβάρυνση των στελεχών, με υπηρεσίες και έργα ξένα ως προς το αντικείμενο και την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

2.   Στο πλαίσιο αυτό εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό μας, σχετικά με όσα μας καταγγέλλονται και από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΕΚΜ) και την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (ΕΣΠΕΒΟ), σε ότι αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κάτω από τις οποίες διατάσσονται να εργαστούν  συνάδελφοι μας που υπηρετούν σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (114 Πτέρυγα Μάχης, 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων), στην αποκομιδή απορριμμάτων και αποβλήτων των Μονάδων τους καθώς και Μονάδων της ευρύτερης περιοχής τους (113 Πτέρυγα Μάχης), στην μεταφορά αυτών και στην απόρριψη τους στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ),  έργο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποτελεί ευθύνη και εκτελείται  από τους Δήμους όλης της Χώρας.

3.   Συγκεκριμένα με σχετικές διαταγές των Διοικήσεων των ανωτέρω Μονάδων καλούνται οι Υπαξιωματικοί βαθμού Υποσμηνία έως Αρχισμηνία να εκπαιδευτούν στην χρήση αγκίστρωσης κάδων σκουπιδιών (!!!) επί του μηχανισμού ανύψωσης του απορριμματοφόρου οχήματος, στην λειτουργία φόρτωσης αυτών καθώς και στην μεταφορά τους στις χωματερές των όμορων Δήμων. Επιπρόσθετα το ανωτέρω προσωπικό διατάσσεται να μεριμνήσει για την καθαριότητα του χώρου πέριξ του σημείου τοποθέτησης των κάδων αποβλήτων.

4.   Σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα, η κυρίαρχη αποστολή των ΕΔ, είναι η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας. Τα θέματα καθαριότητας και διαχείρισης των απορριμμάτων, θεσμικά εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων κρατικών φορέων, που διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, μέσα, εμπειρία και τεχνογνωσία.

5.   Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία ορίζεται συνοπτικώς ότι:

      α.  Άρθρο 24 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/1995  Α` 231):

«Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων. Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως : γ) η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων, ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα.»

     β.  Άρθρο 75 παράγρ. β4 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:

 

«ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 75  -  Αρμοδιότητες

 

      β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
      4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας,

 η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων.»

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι συναφώς προς την υποχρέωση που έχει ο δήμος να επιμελείται την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, υφίσταται υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων του, να λαμβάνουν, κατά την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και  της περιουσίας των ιδιωτών.

6.   Επιπρόσθετα δε σύμφωνα με την νομοθεσία ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Δήμος σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου, μπορεί και έχει την δυνατότητα να συνάψει συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3979

Άρθρο 61, Παράγρ. 1

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

 

«Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

7.   Κατόπιν των ανωτέρω αναρωτιόμαστε:

      α.    Οι στρατιωτικοί ως πολίτες αυτής της Χώρας δεν αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας; Οι χώροι εργασίας τους (στρατόπεδα, στρατιωτικές υπηρεσίες και στρατιωτικά καταστήματα) δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις κατά τόπους Δημοτικές αρχές ισότιμα σε σχέση με τους χώρους εργασίας των λοιπών πολιτών και κατοίκων του δήμου ως προς την αποκομιδή των απορριμμάτων;

     β.    Είναι ενήμερη η Πολιτική και η Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για την έκδοση αυτών των διαταγών και τελούν αυτές υπό την έγκριση τους; Εάν ναι αναρωτιόμαστε αυτός είναι ο σεβασμός τον οποίο επικαλείται συνεχώς η πολιτική μας ηγεσία προς το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή ισχύος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν;

    γ.   Υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη που να δίνει την δυνατότητα στις Διοικήσεις των Μονάδων να διατάσσουν τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν στην διαδικασία αποκομιδής- μεταφοράς και απόρριψης των απορριμμάτων;

    δ.    Έχουν ληφθεί για τους συναδέλφους μας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας των Δήμων;

    ε. Οι συνάδελφοι μας που θα συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή καλύπτονται σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκύψει εντός ή εκτός των Μονάδων τους, κατά την αποκομιδή – μεταφορά – εναπόθεση των απορριμμάτων στους χώρους που έχουν ορίσει οι Δήμοι ή θα βρεθούν εκτεθειμένοι;

    στ. Έχουν και άλλοι κρατικοί φορείς εντάξει το προσωπικό τους στην διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων ή θα αποτελέσει και αυτό θλιβερό προνόμιο των Ελλήνων Στρατιωτικών;

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κύριο Δήμαρχοι και Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων,

8.  Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενστερνιζόμενα στο έπακρο τον όρκο που έχουν δώσει, μεριμνούν για τη διασφάλιση των μειζόνων αγαθών, της ελευθερίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και εκεί πρέπει να μείνουνε εστιασμένα και απερίσπαστα. Η ίση αντιμετώπιση που επιβάλλει το σύνταγμα της χώρας μας αλλά και η υποχρέωση όλων μας  να υπηρετήσουμε ως κοινωνία το δίκαιο, επιβάλλουν την εξέταση του θέματος, προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα η απαγκίστρωση των ΕΔ από την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.  Τα στελέχη πρέπει να επιστρέψουν στα πεδία των ασκήσεων και όπου αλλού επιβάλλεται εκ της αποστολής τους.

9.   Με σεβασμό στην Πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία, με αφοσίωση και πιστή τήρηση των νόμων του Κράτους, με αίσθημα ευθύνης στις αυξημένες προσδοκίες του Ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και δυναμισμό και προπαντός με γνώμονα το δίκαιο των αιτημάτων μας, διεκδικούμε από την Κυβέρνηση και την Στρατιωτική μας Ηγεσία να αποδείξει όσα επικαλείται για τον σεβασμό  και την προστασία της αξιοπρέπειας των στελεχών των ΕΔ αντιμετωπίζοντας τους ισότιμα με τους άλλους εργαζομένους.

10.  Καλούμε επίσης τις Διοικήσεις των αρμόδιων Δήμων όλης της Χώρας (Δημάρχους, Προέδρους και Μέλη των Δημοτικών Συμβούλιων),  σε αναγνώριση της πολύτιμης Εθνικής και Κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων να εξαντλήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να εντάξουν τους ανωτέρω χώρους των Μονάδων αυτών καθώς και όπου αλλού παρουσιαστεί ανάλογο θέμα στους χώρους τακτικής αποκομιδής των απορριμμάτων.

       Άλλωστε μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας που υπηρετούν στα ανωτέρω στρατόπεδα, κατοικούν και διαβιούν με τις οικογένειες τους στην περιοχή ευθύνης των ανωτέρω Δήμων, ψηφίζουν και εκλέγουν μαζί με όλους τους υπόλοιπους δημότες τις εκάστοτε Διοικήσεις τους, συμμετέχουν στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής και εν γένει αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών.

Παρακαλούμε για την σοβαρότητα και την συναίσθηση της ευθύνης όλων μας.

11.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

 

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...