logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,       

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις συναδέλφων, επιθυμεί να αναδείξει ένα θέμα που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν στην φρουρά Λακωνίας, συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες πάγιες διαταγές.

2.   Η ζώνη ευθύνης του ΚΕΕΜ και οι απορρέουσες εξ αυτού υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν για τα στελέχη που υπηρετούν στη φρουρά, είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένες καθώς περιλαμβάνουν στον τομέα ευθύνης τους το σύνολο της Νοτίου Πελοποννήσου, (γεωγραφικά υπερδιπλάσιος της Περιφέρειας Αττικής) με τους Νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας και τις Νήσους Κυθήρων, Αντικυθήρων και Ελαφονήσου.

3.   Τα στελέχη της φρουράς Λακωνίας εκτελούν πλέον των υπηρεσιών που απορρέουν από τα καθήκοντα τους, αντίστοιχες υπηρεσίες και επιφυλακές όλο το έτος που εκπίπτουν στην Πολιτική Προστασία, όπως συμμετοχή στο Σχέδιο Ξενοκράτης, εκπομπές περιπόλων πυρασφαλείας, αποστολές συνδρομής σε δασοπυροσβέσεις, καταστροφές και πολλά άλλα όπως τακτικές αντιπροσωπείες για εκδηλώσεις σε όλη την Ζώνη Ευθύνης τους και όλα αυτά σε καιρούς όπου το Κέντρο έχει αναβαθμιστεί, όχι όμως και η επάνδρωση του σε προσωπικό που είναι ιδιαίτερα χαμηλή, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις των στελεχών.

4.   Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων πραγματοποιείται με στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των στελεχών και η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων των στελεχών του Στρατού Ξηράς έχει ως συντελεστές βαρύτητας κατά σειρά τα υπηρεσιακά, τα κοινωνικά, τα αντικειμενικά και τα ειδικά κριτήρια επιλογής.

5.   Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων των μεταθέσεων αφορά το σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών και στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, της ισονομίας, του αισθήματος δικαίου και της συνεχής μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό διαπιστώθηκε ότι έχουν προκύψει τα παρακάτω θέματα τα οποία οφείλουν να εξεταστούν αμερόληπτα για να εξαλειφθούν οι όποιες διακρίσεις:   

      α. Στα υπηρεσιακά κριτήρια σύμφωνα με τον οργανισμό του ΚΕΕΜ τοποθετείτε στέλεχος Βαθμού Σχή κατά προτίμηση απόφοιτος ΑΣΠ - ΑΔΥΣΠΟ -ΣΕΘΑ, προσόντα ανάλογα των θέσεων επιχειρησιακών Σχηματισμών ή Μειζόνων Επιχειρησιακών Σχηματισμών στους οποίους λαμβάνει 1 μόριο για κάθε μήνα και είναι υπεύθυνος για την προπαρασκευή οργάνωση συντονισμό και διεξαγωγή της εκπαίδευσης των στελεχών του Σώματος καθώς και για την εισδοχή καινοτόμων ιδεών και μεθόδων αυτής προκειμένου τα στελέχη που προσέρχονται να φοιτήσουν να δραστηριοποιούνται σε νέο ευρύ και ελκυστικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

      β. Στα κριτήρια Επιτελικής Εμπειρίας στελέχη εκτελούν ταυτόχρονα και τα καθήκοντα του εκπαιδευτή, λόγω της εν γένει μειωμένης στελέχωσης της Σχολής ιδιαίτερα σε μια φρουρά (Σπάρτης), που δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση στην αυτόβουλη επιθυμία τοποθέτησης για τα στελέχη.  

      γ. Στα κριτήρια Επιτελικής Εμπειρίας στελέχη εκτελούν ταυτόχρονα με τα υπηρεσιακά καθήκοντα τους (Επιτελείς, Δκτής 1ου Τάγματος, Δχστής κ.λ.π) και τα καθήκοντα του εκπαιδευτή λόγω της εν γένει μειωμένης στελέχωσης της Σχολής.

      δ. Στα κριτήρια Επιτελικής Εμπειρίας στελέχη εκτός των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν ως Επιτελείς του ΚΕΕΜ, εκτελούν ταυτόχρονα και τα καθήκοντα του επιτελείου του 1ου και 3ου Τάγματος που δεν προβλέπεται η λειτουργία του σύμφωνα με σχετική δγή, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερο επιφορτισμένο το έργο τους.

      ε. Στα αντικειμενικά κριτήρια παρατηρήθηκε:

         (1) Ότι δεν αποτελεί φρουρά επιθυμίας για τον μεγαλύτερο αριθμό των στελεχών του ΣΕΜ, λόγω των δυσχερειών που προκύπτουν από την γεωγραφική  θέση της Σπάρτης και του Γυθείου, με αποτέλεσμα στελέχη που υπηρετούν στις εν λόγω φρουρές να παραμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της χαμηλής ζήτησης αυτής για υπηρέτηση από άλλα στελέχη και υπολείπονται λόγω αυτού του γεγονότος αλλά και οικογενειακών αναγκών, ενδιαφέροντος για σπουδές στην ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ και κατά συνέπεια εξαλείφεται η σταδιοδρομική τους εξέλιξη.  

         (2) Στελέχη που τοποθετήθηκαν στην εν λόγω φρουρά χωρίς να είναι η πρώτη τους επιλογή - επιθυμία, λαμβάνουν ιδιαίτερο μικρό αριθμό μορίων με αποτέλεσμα να βρίσκονται στη συνέχεια σε χαμηλή θέση στην ετήσια επετηρίδα των μορίων, γεγονός που επιδρά αρνητικά σε ενδεχόμενη επιθυμία τους για μετακίνηση.

 στ.   Στα αντικειμενικά κριτήρια στελέχη είναι υπεύθυνα για την προπαρασκευή, οργάνωση, συντονισμό και διεξαγωγή της εκπαίδευσης των Οπλιτών θητείας ειδικότητας ΟΑ, ΥΚΟΑ, Μάγειρα, Αρτοποιού  με τον αριθμό των οπλιτών που παρουσιάζονται για εκπαίδευση στα ΕΚΕ από κάθε ΕΣΣΟ να πλησιάζει κατά μέσο όρο τους 300 οπλίτες. Τα εν λόγω στελέχη εκτελούν ταυτόχρονα και άλλα καθήκοντα (Επιτελείς, Αξκός Γραφείου Κίνησης, Διαχειριστής κλπ) λόγω της εν γένει μειωμένης στελέχωσης του Κέντρου ιδιαίτερα σε δύο (2) φρουρές (Σπάρτης και Άνω Μάνης) που δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση στην αυτόβουλη επιθυμία τοποθέτησης.    

            Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης θεωρεί ότι η Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ.Β’ 468/14-2-18) Υπουργική Απόφαση που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς χρήζει άμεσα εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και επικαιροποίησης γι΄ αυτό προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις:

    α.   Επαύξηση της μοριοδότησης για τα στελέχη βαθμού Σχη που υπηρετούν ως Δκτές στη σχολή από 0,50 μόρια για κάθε μήνα που ισχύει σε 0,75 μόρια για κάθε μήνα (π.χ Σχης απόφοιτος ΑΔΙΣΠΟ λαμβάνει 0,5 μόρια κάθε μήνα όσα και ο Δκτής ΣΑ/ΚΕΕΜ ο οποίος υποχρεωτικά είναι απόφοιτος ΑΔΙΣΠΟ).

   β.   Επαύξηση της μοριοδότησης για τα στελέχη υπηρετούντες στη Σχολή Αξιωματικών (Σ.Α.) από 0,50 μόρια για κάθε μήνα που ισχύει σε 0,75 μόρια για κάθε μήνα.

   γ.   Επαύξηση της μοριοδότησης για τα στελέχη υπηρετούντες στο ΚΕΕΜ Αξιωματικών (Σ.Α.) από 0,50 ή 0,75 μόρια για κάθε μήνα που χρησιμοποιούνται και ώς εκπαιδευτές στη Σ.Α. για κάλυψη αναγκών της.

   δ.   Μοριοδότηση για τα στελέχη που υπηρετούν στο επιτελείο ΚΕΕΜ, 0,50 μόρια για κάθε μήνα. (Επιτελής του ΤΕΘΑ μοριοδοτείται με 0,50 μόρια για κάθε μήνα).

   ε.    Εξαίρεση των φρουρών Σπάρτης και Αν Μάνης από τις ρυθμίσεις των Φρουρών Κατηγορίας ‘V’ και η μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτές όπως και στην Περιφέρεια Αττικής.

στ.    Μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν στο ΚΕΕΜ ως Δκτής Τάγματος ΕΚΕ, Δκτής Λόχου και Δρίτης  0,50 ή 0,75 μόρια για κάθε μήνα. (Δκτής ΤΜΕ του ΣΣΜ λαμβάνει 1,50 μόριο για κάθε μήνα).

7.   Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι με τα (β), (γ), (δ) (ε) και (στ) σχετικά έγγραφά μας

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1292-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1378-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-p-a

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1412-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras-nisos-skyros

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1493-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1505-pomens-adikies-stin parametropoiisi-kritirion-metatheseon-prosopikoy-sks-pa

έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

8.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη  αυτών  των  αδικιών  το  συντομότερο  δυνατόν,  στα  πλαίσια  της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις,  καθώς  η  παραμετροποίηση  των  κριτηρίων  μεταθέσεων στελεχών  συνδέεται  με  την  μοριοδότηση  του  κάθε  στελέχους  και  είναι  άρρηκτα συσχετισμένη  με  τις  τοποθετήσεις  -  μεταθέσεις  των  στελεχών,  οι  οποίες διενεργούνται  με  βάση  το  εκάστοτε  θεσμικό  πλαίσιο  και  τις  ισχύουσες  πάγιες διαταγές.

9.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

                                                                                                                          Μετά τιμής

                                                                                                        Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
Δημήτριος Ρώτας
Ασμχος (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...