Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ έστειλε επιστολή προς την ηγεσία και την Βουλή με Τροπολογία για τη Βαθμολογική αποκατάσταση σειράς 1990.

 

Η επιστολή αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Τροπολογία για Βαθμολογική αποκατάσταση σειράς 1990

ΣΧΕΤ. :   α. Ν.2439/1996 β. Ν.3883/2010 γ. Ν.4407/2016 δ. Ν.4433/2016               ε. Φ.454/31/296064/Σ.5742/11-10-16/ΓΕΕΘΑ/Β1       στ. Υπ’ αριθ. 87/2 Οκτ. 2017/Ε.Σ.ΠΕ.Θ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) ως νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, σας ενημερώνει  κατόπιν της επιστολής της Ε.Σ.ΠΕ.Θ. και της εισηγήσεως του Τομεάρχη  Διοικητικών θεμάτων, σε ότι αφορά στις διατάξεις του άρθρου 4, δια του οποίου και υπό την παρούσα διατύπωση, παραπέμπει στις καλένδες το θέμα της επίλυσης του βαθμολογικού ζητήματος των Αξιωματικών που προέρχονται από Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών και οι οποίοι κατετάγησαν κατά το έτος 1990 (Απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1992), επιδιώκοντας καιροσκοπικά και με απροκάλυπτη προεκλογική στόχευση να κρατήσει «ομήρους» εκατοντάδες συναδέλφους.

2.  Το θέμα είναι ιδιαίτερα γνωστό και έχει τύχει ανάδειξης και προβολής του ζητήματος της δυσμενούς διακριτής μεταχείρισης των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1990, σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη παλαιοτέρων και νεότερων Αξιωματικών της ιδίας προέλευσης, καθώς επίσης και έναντι των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α’ 279).

3. Επίσης, πέραν του συνόλου των εμπλεκομένων φορέων, επί του σχετικού θέματος κατά την δημόσια διαβούλευση, τοποθετήθηκε τεράστιος αριθμός συμπολιτών μας, προφανώς συναδέλφων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και μαζικά με πρωτοφανή αριθμό σχολίων και προτάσεων, τα οποία είχαν ως κοινή συνισταμένη την απαίτηση επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που προέκυψε. Επί των σχολίων, αναδεικνύεται  χαρακτηριστικά η απαίτηση ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με έκπληξή μας όμως διαπιστώνουμε τον προβληματικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου 4 (όπως έχει κατατεθεί προς ψήφιση), καθότι κατ’ αυτό τον τρόπο δε δίνεται λύση επί των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί. Αναδεικνύεται, κατά τα διαφαινόμενα, η προχειρότητα και η αποσπασματικότητα των εν λόγω νομοθετημάτων δημιουργώντας παράλληλα και την ισχυρότατη απογοήτευση στους  θιγομένους συναδέλφους, τους οποίους το θέμα αποτελεί μείζον ζήτημα ηθικής τάξης.

4. Η Πολιτεία δεν πρέπει να νομοθετεί, εξυπηρετώντας τα θέλω ορισμένων κύκλων δημιουργώντας ανισότητα, αδικίες και ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, επιφέροντας δε ανατροπή της υφιστάμενης επετηρίδας αρχαιότητας των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των Υπαξιωματικών (αποφοίτων ΑΣΣΥ), με παράλληλη αυθαίρετη καταπάτηση των στρατιωτικών κανονισμών, βάσει των οποίων δεν μπορεί να κρίνονται νεότεροι, εάν πρωτίστως δεν κριθούν οι αρχαιότεροι αυτών και βάσει των οποίων δεν προβλέπεται επ’ ουδενί προαγωγή Αξιωματικού στον επόμενο βαθμό, χωρίς συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας. Το παραπάνω γεγονός προσβάλλει βάναυσα τον κώδικα αξιών μας γιατί διασαλεύει - ανατρέπει την καθεστώσα τάξη, θέτοντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ. Ο κ. Υ.ΕΘ.Α,  στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου, έχει διατυπώσει την άποψη ότι: «η αρχαιότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχίας που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία, την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, υπέχει δε ισχύ όμοια με αυτή της διαφοράς βαθμού». Συμφωνούμε απόλυτα και ελπίζουμε να αναληφθούν οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες.

5. Εξάλλου και το ΓΕΕΘΑ σύμφωνα με το (ε) σχετικό, εισηγήθηκε για λόγους  αποκατάστασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας, την υπαγωγή των Αξιωματικών που κατετάγησαν το έτος 1990, στο καθεστώς του Ν.2439/1996.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων6.  Κατόπιν τούτου,  η ΠΟΜΕΝΣ προτείνει τα ακόλουθα:

α. Η παράγραφος 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016, αντικαθίσταται από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4407/2016, με την ακόλουθη διατύπωση: «26. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του N. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015. Ειδικά, για τους αξιωματικούς οι που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2015 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του N. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 2439/1996, υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του N. 3978/2011 (Α΄ 137). Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του N. 2439/1996, ως προϋπόθεση για την προαγωγή σε επόμενους βαθμούς».

β. Η παράγραφος 18β στο άρθρο 18 του N.4407/16, αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 13Α, ως εξής: «13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι νεότεροι των ομοιόβαθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ».Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

Πείτε μας τον προβληματισμό σας

 εδώ

ή

στο Email:

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Εάν επιθυμείς μπορείς να γίνεις μέλος

εδώ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Slider
Slider

Υπόδειξη Θεμάτων

ή αποστείλετε Email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

Slider
Slider

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Slider
Εγγραφείτε στο Newletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις απο την ΠΟΜΕΝΣ
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας.
Slider
Joomla Extensions