Slider

     

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., επιθυμεί να αναδείξει εκ νέου και ενόψει του σχεδιασμού μεταθέσεων έτους 2019 την επαναξιολόγηση της ορθολογικής χρήσης του κριτηρίου Χρόνου Διοίκησης-Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 28 του ν.3883/2010 καθώς και του εν ισχύ άρθρου 6 του ν.2439/1996, σχετιζόμενα άρρηκτα με την σταδιοδρομική εξέλιξη και συνακολούθως με το πλαίσιο μεταθετικότητας των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ε.Δ.
  2. Η ΠΟΜΕΝΣ εντόπισε προβλήματα έλλειψης βέλτιστων πρακτικών προσαρμοστικότητας και χρηστικότητας στην εφαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου περί ορθολογικής απόδοσης του κριτηρίου Χρόνου Διοίκησης-Ειδικής Υπηρεσίας με διογκούμενα χαρακτηριστικά στον Σ.Ξ.
  3. Συνεπεία της ανωτέρω παθογένειας είναι η επιβάρυνση με αδικαιολόγητο κόστος του Κρατικού Προϋπολογισμού από μεταθέσεις-αποσπάσεις συνδεδεμένες με το ανελαστικό κανονιστικό πλαίσιο οριοθέτησης του Χρόνου Διοίκησης-Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο μάλιστα συνδέεται μονομερώς με το μείζον κριτήριο της μοριοδότησης και εν κατακλείδι επιφέρει αναίτια ταλαιπωρία των στελεχών των Ε.Δ. και των οικογενειών τους.

 

       Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

  1. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. με σκοπό την άμβλυνση των παρεμπιπτόντων προβλημάτων που ανακύπτουν από την απουσία της ορθολογικότερης εφαρμογής του ανωτέρω κριτηρίου, προτείνει την άμεση τροποποίηση και σε όση έκταση απαιτείται του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου με τα σωρευτικώς κάτωθι χαρακτηριστικά:

            α.    Το σύνολο των υπηρετούντων σε χαρακτηρισμένες Μονάδες εκστρατείας, ανεξαρτήτως ανατιθέμενων καθηκόντων και βαθμού, να αποκομίζουν ανταποδοτικά το χαρακτηριστικό του χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας, εφόσον τοποθετούνται σε θέσεις των Πινάκων Οργάνωσης (Π.Ο.Υ.), καθόσον επωμίζονται τα αυξημένα βάρη που υπέχει η υπηρέτηση σε Μονάδες που είναι οργανωμένες, εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες, ώστε να παίρνουν μέρος στη μάχη ή να υποστηρίζουν από κοντά Στρατεύματα που μάχονται και μετακινούνται μαζί μ’ αυτά, ευρισκόμενα κανονικά μέσα στη ζώνη μάχης (Π.Δ.130/1984, άρθρο 5, παρ.21-23). Η ισχύς του εν λόγω κριτηρίου εξομαλύνει την πολυπλοκότητα του υφιστάμενου πλαισίου περί της εξέλιξης των στελεχών των Ε.Δ. με τον προσδεμένο χρόνο Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας καθώς επέρχεται κατάργηση Παγίων Διαταγών που τον προσδιορίζουν. Περαιτέρω, εξειδικευμένες θεσμικές διαταγές που σχετίζονται με χαρακτηρισμούς Μονάδων Εκστρατείας θα επιφέρουν και αισθητό περιορισμό των μεταθέσεων.

            β.    Η συγχώνευση του χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας των κατώτερων αξιωματικών (Ανθυπολοχαγού-Υπολοχαγού) στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού με αναλογικό επιμερισμό των συνολικών χρόνων προαγωγής καθόσον τα προβλεπόμενα καθήκοντα ταυτίζονται απόλυτα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η εκ νέου ενάσκησή τους, επιφέροντας τουναντίον πλεονασμό.

            γ.    Ο Χρόνος άσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας των θέσεων που καθορίζουν οι Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού, οιοδήποτε βαθμού ανώτερου του διοικητικού βαθμού τον οποίο φέρει στέλεχος των Ε.Δ., να λογίζεται ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας του ανωτέρω βαθμού μη επιφέροντας μελλοντική υποχρέωση στον ανώτερο βαθμό και υπερκαλύπτοντας τους υποδεέστερους διοικητικούς βαθμούς. Σημειολογικά, η ανάθεση υψηλότερης υπηρεσιακής θέσης, ως αποτέλεσμα της ιεραρχίας των καθηκόντων, απολήγει πασίδηλα στην αποκομιδή των αναλογουσών αυξημένων εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων αυτής, υπερκαλύπτοντας δικαιωματικά οποιοδήποτε κριτήριο υφιστάμενων βαθμών, μετά από επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων και συναφώς δύναται δικαίως και αξιοκρατικά να απολαμβάνει το στέλεχος τον Ε.Δ., ανταποδοτικά, τα απορρέοντα οφέλη ανεξαρτήτως χρόνου τέλεσης.

             δ.    Στέλεχος των Ε.Δ. το οποίο ασκεί διοίκηση ή ειδική υπηρεσία βαθμού ανώτερου του διοικητικού βαθμού τον οποίο φέρει, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, αποκομίζοντας το σύνολο της απορρέουσας ευθύνης της θέσης αυτής, να λογίζεται ο υπόψη χρόνος ως Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν έχει κανονικά τοποθετηθεί το υπόψη στέλεχος στη θέση αυτή και αναπληροί απουσιάζοντα προϊστάμενο.

             ε.    Ο λογισμός του χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας των στελεχών των Ε.Δ. που προάγονται αναδρομικά, άνευ υπαιτιότητας του διοικουμένου, ήτοι ο χρόνος από αναδρομικής ημερομηνίας κτήσης του βαθμού μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος να υπολογίζεται πλήρως προσμετρηθείς στον αποκτηθέν διοικητικό βαθμό και για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

           στ.  Τα στελέχη της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 (Α ́ 167), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.4407/2016, τα οποία και διατρέχουν οξέα κοινωνικά προβλήματα και συνεπεία των οποίων υπηρετούν σε τόπο προτίμησής τους, να τοποθετούνται σε θέσεις Μονάδων του δήμου προτίμησής τους οι οποίες λογίζονται ως χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας και οποιασδήποτε ανά κλάδο διάκρισης του άρθρου 3 του Ν. 3883/2010.

           ζ.    Η πλήρης αποκοπή της υποχρέωσης του κριτηρίου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας ως απαραίτητη προϋπόθεση κρίσεως προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, με βαθμό Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων, καθόσον αποτελούν καταληκτικούς-αποστρατευτικούς βαθμούς, όπως σαφώς εκπίπτει από τον ελάχιστο χρόνο παραμονής ανά βαθμό μέχρι την αποστρατεία τους και καταλείποντας την υπερδυσανάλογη επιβάρυνση της υποχρέωσης του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας βάσει χρόνων στον κατεχόμενο βαθμό έναντι των αποφοίτων ΑΣΕΙ, δεδομένου μάλιστα των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων. Εξάλλου, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, η διαφορετική προέλευση των αξιωματικών που προέρχονται από μόνιμους υπαξιωματικούς, τους διαφοροποιεί από εκείνους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθόσον δεν διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα πανεπιστημιακού επιπέδου και ως εκ τούτου δεν τελούν κάτω από τις ίδιες ή όμοιες συνθήκες και δεν υπάρχει ταυτότητα ή ομοιότητα ιδίων συνθηκών (ΣτΕ 2866/1993, 1664/1995, 1577/1994, 1808/1992, 4061/1990,3452/1989).

           η.    Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του ΣΞ που ανήκουν στο σώμα των φροντιστών και αρχιτεχνιτών και υπάγονται στα Όπλα να δοκιμάζονται αποκλειστικά στα καθήκοντά τους σε μονάδες εκστρατείας και για χρόνο που προβλέπει το άρθρο 28§β(2)(β) του Ν. 3883/2010 και σε καμία περίπτωση σε ενάσκηση διοίκησης-μάχιμης υπηρεσίας ως οφείλουν οι Αξιωματικοί Όπλων.

           θ.    Προσδιορισμός ανώτατου χρονικού ορίου ενάσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και αποκλεισμός του ανά βαθμό τέλεσής του στους προερχομένους από ΑΣΣΥ Υπαξιωματικούς, καθόσον νομοθετικά συντρέχουν προϋποθέσεις ενοποίησης θέσεων των διοικητικών βαθμών της κατηγορίας των Οπλιτών.

            ι.     Εναρμονισμός των τριών Κλάδων των Ε.Δ., στο πλαίσιο της διακλαδικότητας και της ίσης αντιμετώπισης του στρατιωτικού προσωπικού, ως προς το χαρακτηρισμό των Μονάδων και θέσεων που εναποθέτουν την ενάσκηση χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας.

  1. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς και για δια ζώσης συνάντηση προς ανάπτυξη των δίκαιων και αντικειμενικών προτάσεων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
  2. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, e-mail: , τηλ. 6947293370.

  

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμός ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνεται μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνονας τη φωνή της Ομοσπονδίας