logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αρχής γενομένης από το 2018, έχει προβεί μέσω της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού της Ομοσπονδίας. στην ενδελεχή εξέταση των προβλημάτων που απασχολούν τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, και φέρουν την κρίσιμη ειδικότητα του πυροτεχνουργού, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης εργασίας τους, έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με τον κίνδυνο απώλειας της ζωής τους. Για το σκοπό αυτό αναδεικνύουμε κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΣΠΕΗΠ), την αδικία που συντελείται με την υφιστάμενη νομοθεσία σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ειδικότητας Πυροτεχνουργού καθόσον δεν παίρνουν την αποζημίωση της εξουδετέρωσης (safe disposal demilitarization) που λαμβάνει χώρα στα εξεταστήρια πυρομαχικών και αποζημιώνονται μόνο για την καταστροφή των εκρηκτικών απαρτιών και των εκρηκτικών υλών που προκύπτουν.

2.  Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται εργασίες αποστρατικοποίησης σε πιστοποιημένες κατάλληλα εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς (εξετάστρια πυρομαχικών), μεγάλου όγκου απαξιωμένων - αποστρατικοποιημένων - παρωχημένων - αμφίβολου αξιοπιστίας εκρηκτικής ύλης και προωθητικών γεμισμάτων διάφορων ειδών πυρομαχικών που έχουν στην κατοχή τους οι Ένοπλες Δυνάμεις, των οποίων βασική προϋπόθεση για την αποστρατικοποίηση πρέπει να είναι τα καθοριζόμενα στην ΣΤΥΠ (stanag) 4518 (safe disposal of munitions, desing principles and requirements and safety assessment). Αυτή η εργασία προϋποθέτει τεχνική εξειδίκευση από ειδικό προσωπικό (πυροτεχνουργούς) προκειμένου να γίνει η διάλυση πυρομαχικού και η ασφαλής εξουδετέρωσης των εκρηκτικών απαρτίων - πυροσωλήνων ή άλλων εναυσματικών μέσων (πυροδοτικής αλυσίδας) και μετέπειτα καταστροφή τους (destruction) σε συγκεκριμένο χώρο.

3.  Ειδικότερα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επισημαίνουμε τα κάτωθι:

   α.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του (α) σχετικού ορίζεται ότι,

« Αί διατάξεις του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος έχουν εφαρμογήν και δια τους στρατιωτικούς Πυροτεχνουργούς των Ενόπλων Δυνάμεων, τους εντεταλμένους δια την εξουδετέρωσιν εκρηκτικών μηχανημάτων. Εις τούτους δύναται να καθορίζεται και ειδική αποζημίωσις δι΄ εκάστην επέμβασιν, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών ».

   β.  Σύμφωνα δε με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 16 του (β) σχετικού,

«ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων ως τεχνικών, εις Μονάδας εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων ξηράς ή εις ναρκαλιευτικά συνεργεία στρατιωτικών, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1033/1971 “περί οργανώσεως και λειτουργίας του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς” και του προϊσχύσαντος Ν.Δ. 2646/1953 “περί συστάσεως Υπηρεσίας εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς”, λογίζεται ηυξημένος εις το διπλάσιον ως προς την σύνταξιν αυτών, εφύ όσον καθ` έκαστον εξάμηνον συμπληρούν τριάκοντα (3Ο) ώρας εργασίας εντός ναρκοπεδίων ή υπόπτων χώρων

   γ. Επίσης στην παράγραφο 9 του Άρθρου 41 του (γ) σχετικού προβλέπεται:

« 9. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1033/71 και 2646/1953, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σχετικά με τη σύνταξη τους εφόσον κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα ώρες εργασίας μέσα σε ναρκοπέδια ή ύποπτους χώρους. (`Αρθρο 16 παρ. 3 Ν. 955/79.)»

4.  Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας, οι οποίοι εργάζονται στα προαναφερόμενα εξεταστήρια πυρομαχικών αναγνωρίζεται απόλυτα και από το Γενικό Επιτελείο Στρατού καθόσον σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (δ) σχετικό Τεχνικό Εγχειρίδιο και συγκεκριμένα στην Παράγραφο (κη), Ενότητα (1) Τμήμα 2, ορίζεται:

 « Λόγω της φύσεως των εργασιών και της επικινδυνότητας αυτών που λαμβάνουν χώρα στα εξεταστήρια πυρομαχικών υπάρχουν τα διαχωρίσματα ασφαλείας (διαμερίσματα), των οποίων η αντοχή εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα της εκρηκτικής ύλης καθώς και των πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών από ενδεχόμενη έκρηξη εκ συμπαθείας ».  

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

5.  Κατόπιν των παραπάνω και με επιθυμητή τελική κατάσταση την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι των εν λόγω ειδικοτήτων, ως  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 41 του (γ) σχετικού ως εξής:

« 9. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1033/71 και 2646/1953, ή υπηρετούν ως Πυροτεχνουργοί σε εξεταστήρια πυρομαχικών, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σχετικά με τη σύνταξη τους εφόσον κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα ώρες εργασίας μέσα σε ναρκοπέδια ή ύποπτους χώρους (`Αρθρο 16 παρ. 3 Ν. 955/79.) και εξουδετέρωσης – αποστρατικοποίησης πυρομαχικών που λαμβάνουν χώρα στα εξεταστήρια πυρομαχικών.»

6.  Εισηγητής θέματος, Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΕΗΠ: Επχίας (ΤΘ) Κωνσταντίνος Μαργαριτόπουλος, τηλέφ. 6983602359.

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...