logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Επιθεωρητές

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, εκφράζει την έντονη ανησυχία της και τον προβληματισμό της, σχετικά με όσα αναφέρονται σε επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ), σε ότι αφορά τις συνθήκες υγιεινής της εργασίας κάτω από τις οποίες διατάχθηκαν να εργαστούν συνάδελφοι μας που υπηρετούν στην 1η στρατιά, σε εγκατάσταση που παραχωρήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία και στην  οποία εικάζεται βάσιμα ότι περιέχει στα δομικά της στοιχεία, το άκρως επικίνδυνο και καρκινογόνο για την υγεία του ανθρώπου, υλικό αμιάντου.

2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με υπό διερεύνηση εμπειρική διαπίστωση των εν λόγω συναδέλφων μας, μας αναφέρθηκε ότι στην τοιχοποιία της προαναφερθείσας εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται το υλικό αμίαντος. Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία (που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των χημικών ουσιών). Αν προϊόντα που περιέχουν αμίαντο διαταραχθούν, και οι ίνες του απελευθερωθούν στον αέρα, ως σκόνη αμιάντου είναι δυνατή η εισπνοή μικρών ινών, πράγμα που οδηγεί με την πάροδο του χρόνου σε ασθένειες όπως η αμιάντωση, το μεσοθηλίωμα και άλλες μορφές καρκίνου. Ενδεικτικά:

α.   Η αμιάντωση είναι μη αναστρέψιμο έγκαυμα του πνεύμονα που προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται αφού σταματήσει η έκθεση στον αμίαντο. 

β.   Καρκίνος των πνευμόνων. Τα άτομα που εργάζονται συχνά με αμίαντο διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα. 

γ.   Το μεσοθηλίωμα είναι ανίατη μορφή καρκίνου της εσωτερικής επένδυσης του θώρακα ή του κοιλιακού τοιχώματος. Ο επιπολασμός του στον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, αλλά οι εργαζόμενοι με αμίαντο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο. 

3. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα ως προς την λήψη όλων των μέτρων προστασίας που ελήφθησαν από τον εργοδότη (εν προκειμένω από την Διοίκηση της 1ης Στρατιάς), για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Συγκεκριμένα ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

α.  Έχει συνταχθεί Γραπτή Εκτίμηση Επικινδυνότητας των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Π.Δ. 17/1996

Στην εκτίμηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζομένων, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και να καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν;

β.  Ο κύριος του έργου (η Διοίκηση της 1ης Στρατιάς), έχει γνωστοποιήσει  εγγράφως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν αρχίσουν οι εργασίες, κάθε δραστηριότητα κατά την οποία οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α` 9.10.2006), τα παρακάτω:


(1)  την τοποθεσία του εργοταξίου


(2) τον τύπο και την ποσότητα των αμιαντούχων υλικών


(3) το είδος αμιάντου που περιέχεται στα αμιαντούχα υλικά


(4) τις δραστηριότητες και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους


(5) τον αριθμό των εκτιθέμενων, σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο, εργαζομένων


(6) την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των εργασιών


(7) τα μέτρα που λαμβάνονται για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο


(8) τον εξοπλισμό εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του;

γ.  Έχουν ληφθεί υπόψη οι απαγορεύσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 5 του Π.Δ. 212/2006 και ειδικότερα στην παράγραφο 2 όπου αναφέρεται:

‘’2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων διατάξεων σχετικών με την εμπορία και χρήση του αμιάντου, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων αμιάντου ή την παρασκευή και μεταποίηση προϊόντων που περιέχουν αμίαντο κατόπιν εκούσιας προσθήκης, με εξαίρεση τη διαχείριση και την απόθεση σε καθορισμένους κατάλληλους χώρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, των προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του αμιάντου.’’ 

δ.   Εάν η Διοίκηση της 1ης Στρατιάς δεν γνώριζε την ύπαρξη του αμίαντου στην προαναφερθείσα εγκατάσταση, προέβη πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, στην λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για τον εντοπισμό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, ζητώντας πληροφορίες και από τον προηγούμενο  ιδιοκτήτη των χώρων εάν παρίσταται ανάγκη (εν προκειμένω από την Πολεμική Αεροπορία η οποία παρεχώρησε την συγκεκριμένη εγκατάσταση), όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο 10 του Π.Δ. 212/2006 περί εντοπισμού αμιαντούχων υλικών;

ε.  Η Διοίκηση της 1ης Στρατιάς, έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στην σχετική επιστολή της ΕΣΠΕΛ της οποίας ήταν παραλήπτης; Σε ποιες ενέργειες προέβη προκειμένου να διερευνηθεί το βάσιμο των όσων αναφέρονται σε αυτήν;

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Επιθεωρητές.

 

4. Κατόπιν των παραπάνω και επιπλέον των καθοριζομένων του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 212/2006, κάθε σχετικής νομοθεσίας καθώς και των υπηρεσιακών διαταγών (περί προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), προτείνει:

α. Την προσωρινή αναστολή εργασιών που εκτελούνται από το προσωπικό του Σ.Ξ που υπηρετεί στην 1η Στρατιά, στην εγκατάσταση που παραχωρήθηκε από την ΠΑ.

β. Τον έλεγχο της εγκατάστασης από ανεξάρτητο επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη ή μη του αμιάντου στα δομικά της στοιχεία καθώς και στα οικοδομικά απόβλητα των εργασιών και κατεδαφίσεων.

γ. Την διενέργεια ελέγχου από ανεξάρτητη Αρχή, ως προς την τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων για τον τρόπο περισυλλογής, μεταφοράς και εναπόθεσης των υλικών κατεδάφισης που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο.

δ. Την υγειονομική εξέταση όλων των συναδέλφων μας που συμμετείχαν στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί ει δυνατόν, ότι δεν εκτέθηκαν στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η διατάραξη υλικών από αμίαντο.

ε.  Την έκδοση σχετικών διαταγών προς όλα τα στρατόπεδα και στρατιωτικά καταστήματα της Χώρας, για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων συναδέλφων μας σε εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων που μπορεί να εμπεριέχεται το καρκινογόνο υλικό του αμιάντου.

5. Παρακαλείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ως ο αρμόδιος μηχανισμός επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, για τον έλεγχο και την παροχή κατάλληλων οδηγιών, ως προς την λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την προστασία των συναδέλφων μας, οι οποίοι διατάχθηκαν να εργαστούν στην ανωτέρω εγκατάσταση.

6. Διαχρονικός και βασικός στόχος της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας θα πρέπει να είναι η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων και η σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται, με την ύπαρξη ενός κατάλληλου και πλήρως εναρμονισμένου προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο νομοθετικού πλαισίου και με την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω ενός κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης που λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Επιθεώρηση Εργασίας.

Η διαφύλαξη της  υγείας των Ελλήνων και κατ΄ επέκταση η προστασία της ανθρώπινης ζωής τους, είναι ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα της Χώρας. Ευθύνη όλων μας να την διαφυλάξουμε.

7. Εισηγητής θέματος: Πρόεδρος Ένωσης Στρατιωτικών Λάρισας, Αντισυνταγματάρχης Πέτρος Μούστος τηλέφ. 6936 158679.

8. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...