logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

                Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,    

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., με αφορμή τo τέλος του έτους 2021 και χωρίς να έχει κατατεθεί εδώ και δυόμιση και πλέον έτη, νομοσχέδιο που να αφορά ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού, σας υπενθυμίζει για πολλοστή φορά τις προτάσεις μας, που έχουμε αναδείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους συναδέλφους μας όλων των προελεύσεων όπως παρακάτω:

 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

       α.   Βελτίωση και διόρθωση των αδικιών της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών [Φ.411/12/362832/Σ.8977/26 Νοε 21/ΓΕΕΘΑ/Β1(ΦΕΚ τ.Β’ 5700/8-12-21)].

       β.    Θεσμοθέτηση του αμετάθετου μετά τα 30 χρόνια υπηρεσίας.

       γ.   Τροποποίηση του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού στελεχών Ε.Δ. καταταγέντων τα έτη 1990-1992, σύμφωνα και με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Εργασίας.

      δ.   Αποζημίωση της νυχτερινής υπηρεσίας που εδώ και πέντε χρόνια αγνοείται!!!

      ε.   Ένταξη στα Βαρέα-Ανθυγιεινά όλου του υγειονομικού προσωπικού καθώς και των αντίστοιχων ειδικοτήτων του προσωπικού των Ε.Δ. που ισχύουν στους λοιπούς εργαζομένους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.    

     στ.   Πρόβλεψη επικουρικής ασφάλισης για τα στελέχη των ΕΔ, όπως θα ισχύει για όλους τους άλλους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.     

      ζ. Πρόβλεψη της μάχιμης πενταετίας για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, ανεξαρτήτου γεωγραφικού προσδιορισμούεφόσον ασκεί τα καθήκοντα της ειδικότητας του.

      η.   Αναπροσαρμογή των απαιτούμενων εισφορών με ποσοστό 6,67% (αντί του 20%) για ένα τρίμηνο, για την αναγνώριση της θεσμοθετημένης πλασματικής τριετίας Ν.3865/2010 για τους στρατιωτικούς (αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς) από 01/10/90 έως 31/12/95, σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Εργασίας.

     θ.   Έκδοση προεδρικού διατάγματος(εκκρεμεί πέντε χρόνια!!!) για τον καθορισμό τους ύψους αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ), ώστε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση του στρατιωτικού προσωπικού με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

     ι.    Αποπληρωμή των υπηρεσιών των στρατιωτικών στον Έβρο και τα Νησιά του Αιγαίου που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 18 μήνες!!!  στο Πλαίσιο Επιτήρησης- Αποτροπής Μεταναστευτικών Ροών και Ασφάλειας Συνόρων.

     ια.   Υιοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων για την μοριοδότηση και κατά συνέπεια την στέγαση οικογενειών στα στρατιωτικά οικήματα. Λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας των οικογενειών στρατιωτικών που επιμελούνται άτομα ΑΜΕΑ. 

    ιβ.   Πλήρη αποκατάσταση των μισθών μας στο ύψους του Αυγούστου του 2012 σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και την δημιουργία νέου δικαιότερου μισθολογίου.

  

  ΑΣΕΙ

    α. Αποκατάσταση βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης Αξιωματικών ειδικών καταστάσεων σε σχέση µε Αξιωματικούς της ίδιας προέλευσης, τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/74, τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77 και των Σωμάτων Ασφαλείας, έτσι ώστε οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.

    β. Κατάργηση ηλικιακών ορίων αποστρατείας Αξιωματικών της παρ.8 του άρθρου 21 του Ν.2439/1996, που αφορά όλες τις προελεύσεις (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες εθελοντές Ν.Δ.445/74,  μονιμοποιηθείσες εθελόντριες Ν.705/77, ΕΜΘ κ.α.).

   

 ΑΣΣΥ

  α. Αποκατάσταση βαθμολογικής εξέλιξης Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ  τάξεων 1993, 1994 και 1995 (καταταγέντων τα έτη 1991, 1992 και 1993), θιγομένων από την παρ. 26 του άρθρου 18 και την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν.4407/2016.

  β. Αποκατάσταση βαθμολογικής εξέλιξης Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων από το έτος 1984 έως το έτος 1993, θιγομένων από την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019.

   γ. Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ κρινόμενων με το Ν.3883/2010 τάξεως 1996 και εντεύθεν που αφορά τους καταταγέντες από το έτος 1995 και εντεύθεν προκειμένου με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας να λάβουν τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη.

   δ. Ρύθμιση της βαθμολογικής Εξέλιξης Αξκών Ειδικών Καταστάσεων Αποφοίτων ΑΣΣΥ και σύμφωνα και με την τελευταία δικαστική απόφαση.

ΕΜΘ

   α. Ψήφιση ένταξης στην Β΄ μισθολογική κατηγορία των Αξιωματικών προελεύσεως ΕΠΥ (άρθρο 124 Ν.4472/2017).

   β. Ρύθμιση επιστροφής των επιπλέων εισφορών του 2% για τα στελέχη προελεύσεως ΕΠΥ.

   γ. Απονομή αποστρατευτικού βαθμού του Λοχαγού στους Αξιωματικούς πτυχιούχους ΑΕΙ προελεύσεως ΕΠΥ.

ΕΠΟΠ

   α. Θεσμοθέτηση νέας βαθμολογικής εξέλιξης μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

   β. Κατάργηση ηλικιακών ορίων αποστρατείας Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών του άρθρου 39 του ΝΔ 445/1974 και επίλυση του συνταξιοδοτικού των ΕΠ.ΟΠ.

   γ. Ρύθμιση του βαθμολογικού – μισθολογικού των μεταταγέντων ΕΠ.ΟΠ. στο σώμα των μονίμων Υπαξιωματικών.     

                 Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

2.    Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλούμε όλους τους υπεύθυνους φορείς να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης στις τάξεις μιας εργασιακής ομάδας που έχει αποδείξει την προσφορά της προς την Πατρίδα. Η εργασιακή μας αξιοπρέπεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή μας και θα συνεχίσουμε να την διεκδικούμε με απαράμιλλο σθένος όπως ακριβώς συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή μας ανατίθεται.

Χορτάσαμε από λόγια και επαίνους. Ζητούμε έργα και πράξεις.

3.   Εισηγητές θέματος: Σγός (ΕΑ) Καραγεωργίου Ευάγγελος τηλ. 6983517085 Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ, Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Γραμματέας Ε.Μ.Θ. Τζανετόπουλος Παναγιώτης Ανθστής (ΥΓ) 6931580688, Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974

4.   Χειριστές θέματος: Αντιπρόεδροι Μέριμνας Προσωπικού: Επγος Νικόλαος Παναγιωτίδης τηλ. 6983503377, Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135 και Οικονομικών & Νομικών θεμάτων: Σμχος Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου τηλ. 6983502512.

 

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...