logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σε συνέχεια του (στ) σχετικού, με το οποίο υπέβαλε τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα πρόταση και κατόπιν του (η) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Ε.Σ.Π.Ε.Λ., επανέρχεται στο θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους).

2.    Στις  κατηγορίες  αυτές  μεταφέρονται οι Αξιωματικοί  οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν  βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα - υπηρεσίες γραφείου.

3.   Με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 ο ανώτερος βαθμός που μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου - ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Υποπλοιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου και Ανθυποπλοιάρχου οι υπηρεσίας ξηράς Πληρωμάτων Στόλου από ΑΣΣΥ.

4.   Με την παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι καταληκτικοί βαθμοί  που μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου από ΑΣΕΙ, Συνταγματάρχη οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Λοχαγού οι υπηρεσίας γραφείου από ΑΣΣΥ και Υπολοχαγού οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΣΥ.

5.   Συνεπώς με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 δεν τους απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας και την εκ πλαγίου καταστρατήγηση της ιεραρχίας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές τους αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι ομοίων κατηγοριών στρατιωτικών και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.

6.   Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είναι οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.

7.   Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3883/2010 δεν αναγράφεται τίποτα για το άρθρο 23 και σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση η επίσημη απάντηση του ΥΠΕΘΑ είναι κυρίως ότι «Αποτυπώνεται δε η κρίση της Υπηρεσίας περί του καταληκτικού βαθμού Αξιωματικών που τελούν σε Ειδικές Καταστάσεις, έχουν ορισμένες προελεύσεις και επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο»,  χωρίς αυτό να αιτιολογείται.

8.   Στις Ένοπλες Δυνάμεις η Ηγεσία, η Διοίκηση, η Ιεραρχία και η Πειθαρχία που είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό, είναι αλληλένδετα και διέπονται από κανόνες. Υποχρέωση όλων των επιπέδων διοίκησης και ηγεσίας, είναι η αξιοποίηση και  εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού, η ορθολογική διαχείρισή του με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες, με αξιοπρεπή και δίκαιο χειρισμό. Έτσι απαιτείται να δίδεται ιδιαίτερη σημασία και στήριξη στον ανθρώπινο παράγοντα δείχνοντας την ανάλογη εμπιστοσύνη στους Αξιωματικούς, που έχουν εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες επειδή αποτελούν τον παράγοντα ισχύος για να υπάρχει η ευοίωνη προοπτική προκειμένου να εξασφαλίζουν την άμυνα της Χώρας, να υπερασπίζουν την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας.

9.   Ωφέλιμο είναι να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που θα θεραπεύουν όλες τις ανισότητες που έχουν προκύψει διαχρονικά ομαλοποιώντας τη ζωή των στελεχών για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισονομία και όπου απαιτείται θα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η έμπρακτη αλληλεγγύη και η συμπόνια. Η αρμονική συνεργασία σε ένα σύνολο ανθρώπων, που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό είναι αναγκαία μεταξύ τους, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αρτιότερη από κοινού εκπλήρωση της αποστολής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται αμοιβαίος σεβασμός του ανθρώπου προς άνθρωπο και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

10.   Οι Διοικητικές βαθμολογικές - μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το Ν.4780/2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Διαφαίνεται ότι εφαρμόζεται μία αναιτιολόγητη αντισυνταγματική διάκριση την οποία οφείλει να άρει η Πολιτεία διότι οι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας.

11.   Συναφώς με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνει τα παρακάτω ώστε οι  Αξιωματικοί  Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη:

       α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.

       β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:

«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».

       γ. Την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 ως εξής:

 «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

12.  Η ΠΟΜΕΝΣ σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες εξάλειψης αυτών των αδικιών για την ομαλή αποκατάσταση της δυσμενής διοικητικής βαθμολογικής και μισθολογικής κρίσης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων και πιστεύουμε ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής νομικών και διοικητικών παραμέτρων, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

13.   Είναι υποχρέωσή όλων μας να βοηθήσουμε, ώστε κάθε άνθρωπος να ζει σε μια κοινωνία που δεν νομιμοποιείται η ανισότητα και δεν θα υφίσταται διακρίσεις που οδηγούν στην περιθωριοποίηση, την καταπίεση και την ταπείνωση. Η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας και δρα ως μια κοινή συνισταμένη, σαν μια οικογένεια, στην οποία κανείς δεν περισσεύει.

14.  Εισηγητές θέματος: Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724 και Σγος  (ΥΑΔ)  Γκουμότσιος Κωνσταντίνος τηλ. 6983507870 της  ΕΣΠΕΛ.

15.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...