logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ. Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει μέσω της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού και της Γραμματείας Ισότητας Φύλων της Ομοσπονδίας, το θέμα της εξασφάλισης επάρκειας και της καταλληλότητας των χώρων υγιεινής στις Μονάδες και τις στρατιωτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

2.   Σε πολλές Μονάδες ανά την επικράτεια, παρατηρείται αδυναμία λειτουργίας ξεχωριστών χώρων υγιεινής για τα δύο φύλα, κυρίως λόγω της παλαιότητας εγκαταστάσεων. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο σε χώρους όπως φυλάκια, κέντρα επιχειρήσεων, τηλεφωνικά κέντρα κλπ όπου οι συνάδελφοι  προγραμματίζονται ως όργανα 24ωρης υπηρεσίας. Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς σε μικρό αριθμό Μονάδων δημιουργήθηκε πρόβλημα έλλειψης χώρων υγιεινής εξαιτίας της παραχώρησης των υφιστάμενων για την εξυπηρέτηση προσωπικού  που είτε νόσησε είτε  βρίσκεται σε καραντίνα λόγω της πανδημίας του COVID-19.

3.    Επιπρόσθετα, θέτουμε υπόψη σας ότι, κάποιοι συνάδελφοι μας (Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, Μετεωρολόγοι), παρέχουν εργασία σε χώρους που δραστηριοποιούνται Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. ΥΠΑ) ή Εταιρείες (π.χ. FRAPORT GREECE) και οι χώροι στέγασης που τους παρέχονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ύπαρξης χώρων υγιεινής (κοινός χώρος και για τα δύο φύλα), με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται από χώρους υγιεινής διπλανών και πιο απομακρυσμένων εγκαταστάσεων κάτι που δεν ενδείκνυται, τόσο κατά τις νυχτερινές ώρες ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όσο και για την αποφυγή δυσάρεστων περαιτέρω καταστάσεων που μονοπωλούν τελευταία την επικαιρότητα.

4.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παραγρ. 5β  του  (α) σχετικού, ορίζεται:  

            ‘’ Αρθρο 17 Σχεδιασµός χώρων εργασίας

  • Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ορίζονται:

            … β) οι απαιτούµενοι χώροι υγιεινής, ενδιαίτησης και παροχής ιατρικών υπηρεσιών.’’

5.    Επίσης σύμφωνα με το (β)  όμοιο ορίζεται

                       

Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 1989 (EEL 393/30-12-89) Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 (παράγραφος 1) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

 

            Άρθρο 10
Προσάρτηση Παραρτημάτων

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος το παράρτημα Ι που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5 , 6 και 7

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ή ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31-12-1994.

 

και το παράρτημα II που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 7

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1995.  [άρθρα 4 και 7]

 

            Εστιάζοντας εν συντομία στα παρακάτω σε ότι αφορά τον εξοπλισµό υγιεινής:

 

            Α. Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια ™

 Όταν το προσωπικό υπερβαίνει τους 50 εργαζοµένους (χωρίς τους υπαλλήλους γραφείου) ή αν πρέπει να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλοι χώροι αποδυτηρίων, ξεχωριστοί για άνδρες και γυναίκες. ™ Η πρόσβαση σ’ αυτά πρέπει να είναι ευχερής και ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής και εφοδιασµένος µε καθίσµατα. ™ Τα αποδυτήρια πρέπει να είναι επαρκών διαστάσεων και να διαθέτουν ατοµικά ερµάρια που κάθε εργαζόµενος µπορεί να κλειδώνει τα ενδύµατα του. ™ Όταν δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κάθε εργαζόµενος πρέπει να έχει µέσα για την εναπόθεση των ενδυµάτων του.

 

            Β. Λουτρά (ντουζ) νιπτήρες

Όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος της δραστηριότητας ή της υγιεινής, πρέπει στη διάθεση των εργαζοµένων να υπάρχουν επαρκή λουτρά, ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. Αυτά πρέπει να είναι επαρκών διαστάσεων και να διαθέτουν τρεχούµενο ζεστό και κρύο νερό. ™ Όταν δεν απαιτούνται λουτρά, πρέπει κοντά στις θέσεις εργασίας και στα αποδυτήρια, να υπάρχει επαρκής αριθµός κατάλληλων νιπτήρων. ™ Αν οι αίθουσες λουτρών ή οι νιπτήρες και τα αποδυτήρια είναι χωριστά, οι χώροι αυτοί πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους.

 

            Γ. Αποχωρητήρια και νιπτήρες ™

 Κοντά στις θέσεις εργασίας τους, στους χώρους ανάπαυσης, στα αποδυτήρια, στα λουτρά και στους νιπτήρες, πρέπει στη διάθεση των εργαζοµένων να υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι εφοδιασµένοι µε επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων. ™ Ισχύουν οι υγειονοµικές διατάξεις: «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» και «Περί υγειονοµικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή/και ποτών».

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ. Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.    Εν κατακλείδι, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να δημιουργηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις στο σύνολο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις: «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» και «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» με εστίαση:

       α. Στην ύπαρξη επαρκούς αριθμού κατάλληλων νιπτήρων κοντά στις θέσεις εργασίας και στα αποδυτήρια όταν δεν απαιτούνται λουτρά.

       β. Στη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ χώρων λουτρών και νιπτήρων αν αυτοί είναι ξεχωριστοί.   

       γ.  Στην ύπαρξη επαρκών χώρων αποδυτηρίων, λουτρών και νιπτήρων, ξεχωριστών για τα δύο φύλα, κοντά στις θέσεις εργασίας τους και στους χώρους ανάπαυσης.                  

7. Τονίζοντας τα ανωτέρω, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ευελπιστούμε στο άνοιγμα της συζήτησης για την αναμόρφωση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα μας, εστιάζοντας σε έναν σύγχρονο στρατό που θα εργάζεται, θα σχεδιάζει και θα λειτουργεί, σε αντίστοιχα σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας ποιοτικής διαβίωσης των στρατιωτικών.

8.  Χειριστές θέματος:

      - Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

      - Γραμματέας Ισότητας Φύλων: Επισμηνίας (ΟΝΣ) Αικατερίνη Κιουρτσίδου,  Τηλέφ. 6983 513068    

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

  

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...