ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με στόχο / σκοπό:

 • Τήρηση μητρώου μελών της Ομοσπονδίας και σχετικών απογραφικών δελτίων.
 • Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ μέλους και Ομοσπονδία (αλληλογραφία ηλεκτρονική και ταχυδρομική, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ).
 • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας (εκλογικοί κατάλογοι, ανακοινώσεις εφορευτικών επιτροπών, καταστάσεις ψηφισάντων κλπ).
 • Συγκρότηση και λειτουργία οργάνων του Ομοσπονδίας (πρακτικά ΔΣ, ΓΣ, ελεγκτικής επιτροπής κλπ).
 • Οικονομική λειτουργία/ενίσχυση της Ομοσπονδίας (στοιχεία παρακράτησης εισφορών υπέρ της).
 • Άσκηση εργασιακών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών (δικόγραφα, παρεμβάσεις και δράσεις της Ομοσπονδίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ).

, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (στο εξής “Ομοσπονδία”) θα προβεί στην συλλογή και διαχείριση προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών σε ηλεκτρονική ή/και σε έγχαρτη μορφή.

Η παρούσα ενημέρωση αποσκοπεί στον να σας παράσχουμε ως Ομοσπονδία τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως μέλη και ως εκ τούτου, ως υποκείμενα δεδομένων.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω:

 • Τήρηση μητρώου μελών της Ομοσπονδίας και σχετικών απογραφικών δελτίων.
 • Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ μέλους και Ομοσπονδία (αλληλογραφία ηλεκτρονική και ταχυδρομική, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ).
 • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας (εκλογικοί κατάλογοι, ανακοινώσεις εφορευτικών επιτροπών, καταστάσεις ψηφισάντων κλπ).
 • Συγκρότηση και λειτουργία οργάνων του Ομοσπονδίας (πρακτικά ΔΣ, ΓΣ, ελεγκτικής επιτροπής κλπ).
 • Οικονομική λειτουργία/ενίσχυση της Ομοσπονδίας (στοιχεία παρακράτησης εισφορών υπέρ της).
 • Άσκηση εργασιακών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών (δικόγραφα, παρεμβάσεις και δράσεις της Ομοσπονδίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα δήλωση, η Ομοσπονδία ή “Εμείς” αναφέρεται στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λογίζεται η Ομοσπονδία. Οι σκοποί καθώς και ο τρόπος με τον οποίον λαμβάνει χώρα η συλλογή, χρησιμοποίηση και ενδεχομένως κοινοποίηση σε τρίτους των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Ομοσπονδία, διευκρινίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ομοσπονδίας.

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ομοσπονδία δύναται να προβαίνει στην συλλογή απλών, αλλά και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέλη της για τον σκοπό της δημιουργίας μητρώου μελών, την αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεων στα μέλη, την διαδικασία παρακρατήσεων που προβλέπεται.

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται από την Ομοσπονδία περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε μέλους.
 • Όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής.

Τα δεδομένα που έχουν παράσχει μέλη στην Ομοσπονδία σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. εξαρτώμενα πρόσωπα), η τελευταία θα τα επεξεργαστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Οι παρέχοντες τα δεδομένα ευθύνονται για την ακρίβεια και την αυθεντικότητά τους, καθώς και την ενημέρωση των τρίτων προσώπων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί, αλλά και με το πως θα επεξεργαστούν τα συγκεκριμένα δεδομένα από την Ομοσπονδία.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών θα χρησιμοποιηθούν από την Ομοσπονδία προκειμένου να ενημερώνει το μητρώο μελών, την αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεων στα μέλη, την διαδικασία παρακρατήσεων που προβλέπεται.

Η Ομοσπονδία θα επικεντρώνεται πάντοτε στον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον απολύτως αναγκαίο βαθμό. Σημειωτέον, ότι η Ομοσπονδία θα επεξεργαστεί μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι σχετικά με έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς. Ενδεικτικά:

 • Δημιουργίας μητρώου μελών
 • Την αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεων στα μέλη
 • Την διαδικασία παρακρατήσεων που προβλέπεται

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΠΧ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών θα διατίθενται μόνο στους αρμόδιους υπαλλήλους και συνεργάτες (εξωτερικούς ή εσωτερικούς) της Ομοσπονδίας, οι οποίοι και θα έχουν τα εξής καθήκοντα: να ενημερώνουν τις διαδικασίες που απορρέουν από τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων.

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Ομοσπονδίας και κατά την επιχειρηματική της συνεργασία με τρίτους, ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την τελευταία, στοιχεία και πληροφορίες σε προμηθευτές, μεταφορείς ή σε παρόχους διαφόρων ειδών υπηρεσιών (μεταξύ άλλων και επεξεργασίας δεδομένων και άλλων υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών) Σημειώνουμε ότι η Ομοσπονδία απαγορεύει ρητώς στις εν λόγω κατηγορίες τρίτων να χρησιμοποιήσουν με οιονδήποτε τρόπο τις ανωτέρω πληροφορίες ή στοιχεία ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την προαναφερθείσα συμφωνημένη παροχή υπηρεσιών με την Ομοσπονδία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα κοινοποιούνται μόνο στους τρίτους οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον ή νόμιμη ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε αυτά και υποχρεούνται συμβατικώς να διασφαλίσουν την προστασία τους. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επιχειρούμε τα μέγιστα για την επαρκή και κατάλληλη προστασία των δεδομένων αυτών κατά την κοινοποίησή τους σε τρίτους.

Τα μόνα τρίτα μέρη στα οποία μπορούν εξαιρετικά να γνωστοποιηθούν από την Ομοσπονδία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών, είναι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές και μόνον εφόσον εκ του νόμου υποχρεώνεται ή υποχρεωθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης / παραγγελίας.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΠΧ

Τα συλλεχθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Ομοσπνδία ενδεχομένως θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται σε προορισμούς εκτός Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων ως εκ τούτου και χωρών που είναι πιθανόν να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται κατά το ενωσιακό δίκαιο. Στις εκάστοτε επεξεργασίες δεδομένων στις οποίες προβαίνει η Ομοσπονδία, είναι πιθανόν να αναθέσει την επεξεργασία ή να κοινοποιήσει δεδομένα σε τρίτους οι οποίοι έχουν τις εγκαταστάσεις τους σε χώρες εκτός Ε.Ε. Είναι πιθανόν συνεπώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας να επεξεργάζονται από αρμόδιο προσωπικό το οποίο όμως δραστηριοποιείται εκτός Ε.Ε., αλλά εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με την Ομοσπονδία ή για κάποιον άλλο τρίτο συνεργάτη ή προμηθευτή της.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΠΧ

Η Ομοσπονδία θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών της μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την αποθήκευσή τους, η Ομοσπονδία θα αποθηκεύει τα ΔΠΧ για όσο χρονικό διάστημα η τελευταία κρίνει απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας της.

Σημειωτέον ότι όπου τα ΔΠΧ των μελών δεν είναι απαραίτητα για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, η Ομοσπονδία θα φροντίζει να τα διαγράφει με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα Πρόσβασης του μέλους στα ΔΠΧ του για να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα επίμαχα ΔΠΧ υφίστανται επεξεργασία και να λάβει αντιστοίχως περαιτέρω πληροφορίες.

Δικαίωμα διόρθωσης των ΔΠΧ του μέλους και ακολούθως δικαίωμα διαγραφής των αναληθών δεδομένων, αλλά και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους ή δικαίωμα εξ ολοκλήρου εναντίωσης στην επεξεργασία τους και τέλος δικαίωμα στην φορητότητά τους.

Εννοείται ότι ένα μέλος το οποίο έχει συγκατατεθεί για την επεξεργασία των ΔΠΧ του, δύναται οιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του χωρίς εντούτοις να θίγεται με τον οποιονδήποτε τρόπο η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση του μέλους πριν από την ανάκλησή της από αυτό.

Κάθε μέλος δύναται τέλος να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε ως μέλος της Ομοσπονδίας να τα ασκήσετε επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. πεύθυνου GDPR.

Στην περίπτωση που το αίτημα του μέλους θα οδηγήσει σε αθέτηση των εκ του νόμου ή κανονισμών και πρακτικών της Ομοσπονδίας υποχρεώσεων, ενδεχομένως να μην δύναται η Ομοσπονδία να ικανοποιήσει το αντίστοιχο δικαίωμα του μέλους. Σε κάθε περίπτωση όμως, πάντοτε το μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης των ΔΠΧ του για περαιτέρω επεξεργασία.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ομοσπονδία δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα ΔΠΧ των μελών που επεξεργάζονται από την Ομοσπονδία προστατεύονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία επίσης, θα λάβει μια σειρά από τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας και ασφάλειας όλων των πληροφοριών και στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΠΧ που τηρεί. Επίσης, θα εφαρμόσει σειρά τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για τον ανωτέρω σκοπό.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν ως μέλος έχετε το οιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομοσπονδία ή στην περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε ένα από τα ανωτέρω εκτεθέντα δικαιώματα ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

[Εάν η ενημέρωση και η συγκατάθεση παρέχονται σε έντυπη μορφή εισάγετε παρακάτω]

Ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ή της εκάστοτε επιμέρους ένωσής της, ο υπογραφόμενος συμφωνεί ότι η Ομοσπονδία μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των μελών όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης. Η συγκατάθεση των μελών δίδεται οικειοθελώς και ένα μέλος μπορεί να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημειωτέων ότι εάν το μέλος δεν δώσει την συγκατάθεσή του ή εάν την ανακαλέσει, η Ομοσπονδία δεν θα δύναται γισ:

 • Τήρηση μητρώου μελών της Ομοσπονδίας και σχετικών απογραφικών δελτίων.
 • Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ μέλους και Ομοσπονδία (αλληλογραφία ηλεκτρονική και ταχυδρομική, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ).
 • Διεξαγωγή αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας (εκλογικοί κατάλογοι, ανακοινώσεις εφορευτικών επιτροπών, καταστάσεις ψηφισάντων κλπ).
 • Συγκρότηση και λειτουργία οργάνων του Ομοσπονδίας (πρακτικά ΔΣ, ΓΣ, ελεγκτικής επιτροπής κλπ).
 • Οικονομική λειτουργία/ενίσχυση της Ομοσπονδίας (στοιχεία παρακράτησης εισφορών υπέρ της).
 • Άσκηση εργασιακών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών (δικόγραφα, παρεμβάσεις και δράσεις της Ομοσπονδίας, συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ).

Άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από ΣΣΕ και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της Ομοσπονδίας (π.χ. απονομή αριστείων τέκνων, βραβείων σε περίπτωση εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, εκδρομικές δραστηριότητες, εορταστικές εκδηλώσεις, άδειες, έκδοση καρτών ΟΑΣΑ, απολαβή προνομίων συμμετοχής σε ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λειτουργία Τράπεζας Αίματος κλπ).

Επιθυμώ να λαμβάνω προωθητική επικοινωνία σχετικά με παρεχόμενες προσφορές στα μέλη από την Ομοσπονδία.

Ο/Η υπογραφόμενος/η στην παρούσα αίτηση εγγραφής μέλους, παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1, 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, στο πλαίσιο της προστασίας, της προαγωγής και της άσκησης των δικαιωμάτων και συμφερόντων μου που συνδέονται με την ιδιότητά μου ως μέλους της εν λόγω συνδικαλιστικής οργάνωσης και για την εξυπηρέτηση των συναφών με αυτήν σκοπών, που εξειδικεύονται ανωτέρω.

 

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...