logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, έχει ως σκοπό με την παρούσα επιστολή της, την  άρση της αδικίας που συντελείται εις βάρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέση με αυτών της Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και των συναδέλφων τους ειδικότητας Μετεωρολόγου, που υπηρετούν στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).  

 Συγκεκριμένα:

               α. Για την ασφαλή διεξαγωγή της Αεροναυτιλίας στο FIR της Ελλάδας, απαιτείται η άριστη συνεργασία και παροχή των εξής υπηρεσιών:

               (1) Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας [Air Traffic Service – (ATS)]

               (2) Αεροναυτικών Πληροφοριών [Aeronautical Information Service (AIS)]

               (3) Επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης [Communication, Navigation and Surveillance (CNS)]

               (4) Μετεωρολογία (ΜΕΤ)

               β. Στην Ευρώπη, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας “EUROCONTROL” (του οποίου κράτος-μέλος είναι και η Ελλάδα), έχει ως σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών των ανωτέρω πυλώνων, αποδίδοντας στους παρόχους των υπηρεσιών αυτών, σε μηνιαία βάση, έσοδα που εισπράττει από τα τέλη διεξαγωγής των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών.

               γ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο των Υπηρεσιών Μετεωρολογίας (ΜΕΤ) στην Ελλάδα. Για την είσπραξη των προαναφερθέντων τελών υφίσταται πρόβλεψη σύστασης ειδικού λογαριασμού (Άρθρο 79, Ν 4590/2019) για τις ανάγκες της ΕΜΥ, στον οποίο πιστώνεται το ποσό που της αντιστοιχεί, από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται μηνιαίως από το EUROCONTROL. Ως εκ τούτου θεωρείται θετική και δίκαιη η προσθήκη του στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που παρέχει υπηρεσίες Μετεωρολογίας, στην προβλεπόμενη αποζημίωση του EUROCONTROL, σύμφωνα με το άρθρου 127 του Ν.4472/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42, του Ν.4609/2019.

               δ. H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), είναι ο πάροχος των τριών άλλων υπηρεσιών ασφαλούς διεξαγωγής αεροναυτιλίας (ATS – AIS – CNS). Για τις υπηρεσίες αυτές, το EUROCONTROL, αποδίδει στο προσωπικό της ΥΠΑ τα ποσά που προαναφέρθηκαν, μέσω ειδικών λογαριασμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.2682/1999 και της 2/44611/Α0024/1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με Άρθρο 79, Ν 4590/2019. Σημειώνεται δε, ότι η μερίδα του λέοντος της εν λόγω αποζημίωσης καταβάλλεται στους Ελεγκτές Εναερίας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (ATS και AIS), όπως και για τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναερίας κυκλοφορίας, της μείωσης των καθυστερήσεων και της αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών λαμβάνει χώρα τόσο στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης της Ελλάδας (FIR/UIR Αθηνών), όσο και στα αεροδρόμια της Χώρας.

               ε. Πέραν των ανωτέρω, στα αεροδρόμια Ακτίου, Ανδραβίδας, Αράξου, Καλαμάτας, Ν. Αγχιάλου, Σκύρου και Χανίων, υπηρετούν αποκλειστικά στρατιωτικοί Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της ΠΑ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ATS και AIS για την εξυπηρέτηση των πολιτικών και των στρατιωτικών αεροσκαφών. Επίσης, στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Λήμνου παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε συνεργασία με τους Ελεγκτές της ΥΠΑ ενώ αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι ΕΕΚ της Ανδραβίδας παρέχουν υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς και Ζακύνθου ενώ οι ΕΕΚ της Καλαμάτας στο αεροδρόμιο των Κυθήρων. Επίσης αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από τους ΕΕΚ της Τανάγρας, Λάρισας, Ελευσίνας και Τατοΐου σε αεροσκάφη γενικής αεροπορίας, αλλά και του Κοτρωνίου (ΠΝ) σε διερχόμενες πολιτικές κυκλοφορίες. Τέλος στο αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων (ΣΞ) υπάρχει η Μονάδα Εξυπηρέτησης Γενικής αεροπορίας Μεγάρων η οποία υποστηρίζεται αποκλειστικά σε θέμα ATS από ΕΕΚ του Στρατού Ξηράς και καθίσταται το 3ο αεροδρόμιο σε πολιτικές κινήσεις στην Ελλάδα μετά το Α/Δ «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το «Μακεδονία», λόγω του πλήθους των ιδιωτικών σχολών πιλότων που εδρεύουν εκεί. 

2. Παρά το μνημονευθέντα στην ανωτέρω παράγραφο η ΥΠΑ εξαιρεί το στρατιωτικό προσωπικό από την εν λόγω αποζημίωση σε αντίθεση με την ΕΜΥ, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται στους ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων όπως καταβάλλεται αντίστοιχα στους ΕΕΚ της ΥΠΑ (από το 1999), αλλά και όπως προβλέπεται να καταβάλλεται στους Μετεωρολόγους συναδέλφους τους από 1-5-2019 (χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα η καταβολή του) και δεν έχει προβλεφθεί οποιοδήποτε αντίστοιχο επίδομα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Το γεγονός αυτό, εύλογα γεννά αισθήματα αδικίας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της αεροναυτιλίας ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

               α.  Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΑ, ΣΞ και ΠΝ), όπως προβλέπεται από το ΒΔ 636/1972, είναι κάτοχοι πτυχίων και ειδικοτήτων που απονέμονται από την ΥΠΑ και επί πολλά χρόνια παρέχουν Υπηρεσίες ATS και AIS, ισοδύναμου επιπέδου, στη στρατιωτική αλλά κατά κύριο λόγο στην πολιτική κυκλοφορία στα αεροδρόμια και στις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας που υπηρετούν.

               β. Ειδικότερα, οι στρατιωτικοί Ελεγκτές, εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, παρέχοντας πιστοποιημένα ισοδύναμο επίπεδο υπηρεσιών αεροναυτιλίας (βλ. Άρθρο 3, ΦΕΚ Β’ 528/28-02-14), με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, τη διατήρηση ή/και την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας καθώς και τη μείωση των καθυστερήσεων στην Ελλάδα, στόχους τους οποίους προσβλέπει ο οργανισμός EUROCONTROL αλλά και η EASA. (Single European Sky).

 3. Κάθε έως τώρα προσπάθεια των στρατιωτικών ΕΕΚ προσέκρουε κύρια στο επιχείρημα ότι αποτελούν ξεχωριστή εργασιακή κατηγορία από τους δημόσιους υπαλλήλους (ΕΕΚ και λοιπό προσωπικό) της ΥΠΑ. Με τον πρόσφατα ψηφισθέν νόμο όμως (Ν.4609/2019), η ίδια η Πολιτεία ουσιαστικά αίρει και καθιστά διάτρητο το παραπάνω επιχείρημα. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι οι υπηρεσίες ATS και ΑΙS παρέχονται από την ΠΑ αδαπάνως επ’ ωφελείας της ΥΠΑ, (βλ. σχετικό έγγραφο Αριθμ. Πρωτ. Δ9/Β/31976/14332/29-11-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), στα αεροδρόμια κοινής χρήσης (ΥΠΑ - ΓΕΑ) που είναι έντονη η διεξαγωγή της πολιτικής κυκλοφορίας (όπως π.χ των Χανίων, Καλαμάτας, Αράξου, Ακτίου), στα οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπηρετούν και ασκούν έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποκλειστικά στρατιωτικοί Ελεγκτές της ΠΑ.

4. Τέλος επισημαίνουμε ότι οι στρατιωτικοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και των τριών κλάδων παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες (ATS-AIS) περίπου σε 150.000 κινήσεις πολιτικών αεροσκαφών ανά έτος με αυξητική τάση, χωρίς να αποδίδεται στην ΠΑ και το ΣΞ κανένα απολύτως ποσοστό των προερχόμενων από το EUROCONTROL τελών διέλευσης και τερματικής περιοχής. Συνεπώς η ΥΠΑ, ενώ πέρα από κάθε αμφισβήτηση δεν παρέχει αποκλειστικά τις υπηρεσίες ATS-AIS στην Ελλάδα, εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί αποκλειστικά εδώ και 20 χρόνια για δικές της υποδομές, μέσα και προσωπικό (δικαιούται αναλογικό επίδομα eurocontrol μέχρι και ο τελευταίος υπάλληλος της ΥΠΑ), τα προερχόμενα από το EUROCONTROL ποσά…! Επιπρόσθετα όλη αυτή η πολιτική πτητική δραστηριότητα προσθέτει έσοδα στο Ελληνικό κράτος μέσω της τουριστικής δαπάνης, της αγοράς αεροπορικών καύσιμων των εξόδων συντήρησης αεροσκαφών αλλά και του πλήθους των αλλοδαπών πιλότων του έρχονται να εκπαιδευτούν στην χώρα μας.

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Εκ των ανωτέρω αποκαλύπτεται μία πασιφανής αδικία εις βάρος των στρατιωτικών ΕΕΚ και προς αποκατάσταση της οποίας εισηγούμαστε:         

               α. Την έκδοση Κοινοτικής άδειας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον (EU) 2015/340, για το προσωπικό ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεδειγμένα παρέχει κατά κύριο λόγο εξυπηρέτηση εναερίου κυκλοφορίας σε πολιτικά αεροσκάφη παρά σε στρατιωτικά, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτα ισοδύναμο επίπεδο Ασφάλειας Πτήσεων με τις Υπηρεσίες Εναερίου κυκλοφορίας της ΥΠΑ.

               β.  Την προσθήκη πρόβλεψης στο άρθρο 79 του Νόμου 4590/2019, για το Στρατιωτικό Προσωπικό ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων, που παρέχει πιστοποιημένα ισοδύναμο επίπεδο (σχετ ΦΕΚ Β’ 528/28-02-14) υπηρεσιών αεροναυτιλίας στα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, εντός των Τερματικών Περιοχών των Στρατιωτικών Αεροδρομίων και άλλων διμερώς συμφωνηθέντων τμημάτων του εναερίου χώρου με την ΥΠΑ, καθώς και την πρόβλεψη σύστασης ειδικού λογαριασμού.

               γ. Την προσθήκη στο άρθρο 127 του Νόμου 4472/2017, του Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΕΚ στους δικαιούχους του επιδόματος EUROCONTROL όπως ακριβώς προβλέφθηκε και για τους Μετεωρολόγους συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα προτείνουμε στην παράγραφο Ε’ του άρθρου 127 του Ν.4472/2017 (Α’38) να προστεθεί τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στο στρατιωτικό προσωπικό ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία εξυπηρετούν πολιτική κυκλοφορία η οποία δύναται να αποδειχθεί")  καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.4427/2016 (Α’188).».

               δ.  Στην περίπτωση που θεωρηθεί από κρατική υπηρεσία (ΥΠΑ) και για οποιοδήποτε λόγο, ότι οι στρατιωτικοί ΕΕΚ δεν παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο υπηρεσιών με τους Ελεγκτές της ΥΠΑ και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται τα παραπάνω επιδόματα, θα πρέπει πλέον να αναλάβει η ΥΠΑ, την αποκλειστική εξυπηρέτηση των πολιτικών πτήσεων σε όλο το FIR Αθηνών χρησιμοποιώντας δικό της προσωπικό και να σταματήσει να καταπονεί το στρατιωτικό προσωπικό αχρεωστήτως.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...