logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Οικήματα Στέγασης Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), γίνεται πολύ συχνά αποδέκτρια της ανησυχίας και των ενστάσεων των στρατιωτικών, σχετικά με το θέμα της στέγασης αυτών και των οικογενειών τους στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, έναντι χαμηλού αντιτίμου. Ειδικότερα, οι ενστάσεις που κατατίθενται αφορούν τα κριτήρια, βάσει των οποίων γίνεται η παροχή αυτών των διευκολύνσεων προς το στρατιωτικό προσωπικό, ώστε οι τηρούμενες διαδικασίες να καταστούν πιο αξιοκρατικές επιφέροντας,  κατά το δυνατόν, δίκαιη αντιμετώπιση των δικαιούχων.  
 1. Πεποίθησή μας είναι ότι, η πλειονότητα των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την στήριξη του ένστολου προσωπικού του, να ανακλάται θετικά στο σύνολο των συναδέλφων, χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις και αυτό αποτελεί για εμάς βασική και απαράβατη αρχή πρόνοιας. Με γνώμονα λοιπόν την εξυπηρέτηση του μέγιστου αριθμού συναδέλφων, οι οποίοι μάλιστα έχουν  υποστεί αλλεπάλληλες περικοπές, η έκταση και η ένταση των οποίων τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου τους, όπως άλλωστε και των υπολοίπων συμπολιτών μας, η ΠΟΜΕΝΣ, κατόπιν και σχετικής επιστολής, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.), θέτει προς συζήτηση και περαιτέρω διαβούλευση, το θέμα της τροποποίησης των κανονισμών των Γενικών επιτελείων που καθορίζουν το πλαίσιο στέγασης των Στρατιωτικών. 
 1. Με την υπάρχουσα κατάσταση, εγείρονται σοβαρά ζητήματα ηθικής τάξεως, διότι η Στρατιωτική Υπηρεσία είναι ίσως ο μοναδικός δημόσιος φορέας που στις παραμέτρους μοριοδότησης του προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνει ως βασικό κριτήριο - παράμετρος το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (κατά κεφαλήν), που αποτελεί έναν απολύτως αντικειμενικό παράγοντα, όντας βασικό κοινωνικό κριτήριο. Επιπρόσθετα η κατ΄ εξαίρεση αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση σε θέματα στέγασης σε στρατιωτικές κατοικίες, πληθώρας κατηγοριών συναδέλφων, όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, αποβαίνει σε βάρος του λοιπού προσωπικού και των οικογενειών αυτού, δημιουργώντας σε βάρος τους δυσμενή διακριτική μεταχείριση και φαινόμενα ευνοιοκρατίας. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, καταλύεται κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, ισότητας και ισονομίας. Συνεπώς, η προστασία των αδυνάτων κοινωνικά είναι κοινή πρόθεση και επιθυμία, μέσα όμως από μια αδιάβλητη και σταθμισμένη διαδικασία μοριοδότησης, όπου θα προσμετρούνται όλες οι μεταβλητές.
 1. Οι όποιες παροχές, επιβάλλεται να δίδονται με απόλυτη αναλογικότητα, μέσω της διαδικασίας μοριοδότησης, χωρίς εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών λόγω του κατεχόμενου διοικητικού βαθμού, της ιδιότητας ή της οικογενειακής κατάστασης. Τα θέματα των κοινωνικών παροχών, ρυθμίζονται από τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα (Υπουργείο Οικονομικών) και αποτελούν αρμοδιότητα της Κυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, παρέχονται πάγιες και μη οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη πολιτική.
 1. Συνεπώς, οι όποιες παροχές - διευκολύνσεις της Υπηρεσίας, πρέπει να διέπονται από την αρχή της χρηστής διοικήσεως και της ισότητας. Απαιτείται ο συνυπολογισμός όλων των παραμέτρων που διέπουν το θέμα (ισχυόντων μέχρι σήμερα και νέων προς υιοθέτηση) και η σταθμισμένη αξιολόγηση του συνόλου των επιθυμούντων στελεχών με μια ενιαία διαδικασία, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, χωρίς ‘’ειδικά ποσοστά’’ ικανοποίησης κλπ, εν ολίγοις δηλαδή «όλοι επί ίσοις όροις». Οι έχοντες τα ισχυρότερα ερείσματα (περισσότερα μόρια) θα ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς ιδεοληψίες και εμμονές, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατικά.
 1. Για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων, η οποία βέβαια διαφέρει μεταξύ των Κλάδων, επιβάλλεται να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις επί του θεσμικού πλαισίου. Η ΠΟΜΕΝΣ με αίσθημα ευθύνης έναντι των μελών της και εκπροσωπώντας το σύνολο των εν ενεργεία στρατιωτικών θέτει προς συζήτηση και περαιτέρω διαβούλευση, προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών των Γενικών επιτελείων που καθορίζουν το πλαίσιο στέγασης των Στρατιωτικών.

                 Συγκεκριμένα προτείνεται:

                         

α. Θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου (θετικά μόρια), του Ετήσιου Οικογενειακού  Εισοδήματος, κατά φθίνουσα τάξη αντιστρόφως μεγέθους του εισοδήματος. Π.χ. Για οικογενειακό εισόδημα:

(1)

 

Έως   15.000,00 €

120  μόρια

(2)

Από   15.001,00 €

έως   20.000,00 €

100  μόρια

(3)

Από   20.001,00 €

έως   25.000,00 €

80  μόρια

(4)

Από   25.001,00 €

έως   29.000,00 €

60  μόρια

(5)

Από   29.001,00 €

έως   33.000,00 €

50  μόρια

(6)

Από   33.001,00 €

έως   37.000,00 €

40  μόρια

(7)

Από   37.001,00 €

έως   40.000,00 €

30  μόρια

(8)

Από   40.001,00 €

και άνω

20  μόρια

β.    Καθιέρωση ενιαίας και αναλογικής κλίμακας στο ανάπτυγμα θετικών μορίων που αναλογούν σε κάθε διοικητικό βαθμό, ανά 10 μόρια επιπλέον σε κάθε επόμενο κλιμάκιο, χωρίς συγκλίσεις ή αποκλίσεις ως κάτωθι:

(1)

Δεκανέας και αντίστοιχοι :  

20  μόρια

(2)

Λοχίας - Επιλοχίας και αντίστοιχοι :

30  μόρια

(3)

Αρχιλοχίας - Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι :

40  μόρια

(4)

Ανθυπολοχαγός - Υπολοχαγός και αντίστοιχοι :

50  μόρια

(5)

Λοχαγός - Ταγματάρχης και αντίστοιχοι :

60  μόρια

(6)

Αντισυνταγματάρχης - Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι :

70  μόρια

(7)

Ταξίαρχοι και άνω και αντίστοιχοι :

80  μόρια

γ.      Θέσπιση ως πρόσθετου κριτηρίου των ετών υπηρεσίας κάθε στελέχους, υπολογιζόμενων αυτών από το έτος κατάταξης στις τάξεις των Ε.Δ, με στάθμιση 2 θετικών μορίων ανά έτος υπηρεσίας για την επίλυση της ανισότητας που δημιουργούσε η διαδικασία πρόσληψης ή η σχολή προέλευσης των στελεχών.

       ‘Ητοι:

 • Δεκανέας και αντίστοιχοι με 1 έτος υπηρεσίας :         2 μόρια
 • ………………………………………………………………………..
 • ………………………………………………………………………..
 • Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι με 10 έτη υπηρεσίας :       20 μόρια 
 • Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι με 20 έτη υπηρεσίας :       40 μόρια
 • ……………………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………………….
 • Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι με 9 έτη υπηρεσίας :       18 μόρια
 • Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι με 27 έτη υπηρεσίας : 54 μόρια
 • …………………………………………………………………………
 • Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι με 35 έτη υπηρεσίας    :       70 μόρια 

δ.    Κλιμάκωση των συντελεστών στα αναπτύγματα μοριοδότησης, της οικογενειακής κατάστασης. Π.χ.

(1)       οικογένεια με ένα τέκνο :                                     10 μόρια,

(2)       οικογένεια με δύο τέκνα:                                      30 μόρια,

(3)       οικογένεια με τρία τέκνα :                                     60 μόρια,

(4)       οικογένεια με τέσσερα τέκνα:                               80 μόρια.

-    Οικογένεια με περισσότερα από τέσσερα τέκνα να λαμβάνει επιπλέον 20 μόρια για κάθε τέκνο μετά από το τέταρτο.

 1. Να καταργηθούν, οι πάσης φύσεως εξαιρέσεις, κατηγοριοποιήσεις κλπ περιοριζόμενες στις απολύτως αναγκαίες. Π.χ. ΑΜΕΑ, έχοντες προβλήματα υγείας, ανίατα ή δυσίατα, Μονογονεϊκές οικογένειες (μόνον στην περίπτωση που έχει αποβιώσει ο ένας γονέας), ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί που καλύπτουν θέσεις ευθύνης. Κάθε άλλη ευαίσθητη κατηγορία (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεικές οικογένειες που ζουν και οι δύο γονείς, να επιλέγονται με το σύνολο (κατά προτεραιότητα) και όχι κατ’ εξαίρεση, με δικαίωμα στέγασης ενός (1) έτους επιπλέον από τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

 1.  Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, από την ώρα που θα καταταγούν μέχρι και την αποστρατεία τους είναι οι  μεταθέσεις σε τόπους μακριά από τη πατρογονική τους εστία και τα συμφέροντα τους. Το γεγονός αυτό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την στρατιωτική ιδιότητα, γεννά σωρεία δυσκολιών  τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειες τους και ιδιαίτερα στο θέμα της στέγασης τους.
 1.  Για την περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης των Στρατιωτικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), καταθέτει τις παρακάτω σκέψεις- προτάσεις και προτείνει παράλληλα, την σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενη από προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, για την επεξεργασία αυτών των προτάσεων και την κατάθεση ενός πλήρους σχεδίου αντιμετώπισης του θέματος:

                  α.   Οι εκτάσεις των στρατοπέδων που δεν βρίσκονται  σε λειτουργία να δοθούν, με την μέθοδο της αντιπαροχής, σε κατασκευαστικές εταιρίες για τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων στην εν λόγω περιοχή ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδος ανάλογα με τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού.

                  β.  Στα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε περιοχή, που δεν υπάρχουν στρατιωτικά οικήματα ή σε περιοχή δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος ενοικίου.

                  γ.  Αξιοποίηση κενών και ημιτελών κτιρίων που υφίστανται σε πολλές Στρατιωτικές Μονάδες με διαμόρφωση αυτών σε κατοικίες στρατιωτικών.

 1.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

{aridoc engine="iframe" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2018/iounios/stegasi_stratiotikon.pdf{/aridoc}

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...