logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας μεταφέρει κατόπιν και του (δ) σχετικού εγγράφου, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.ΛΕΣ), την δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και το αίσθημα αδικίας που επικρατεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έλαβαν μέρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 και έχουν εκλεγεί, καταλαμβάνοντας σε πολλές των περιπτώσεων θέσεις Αντιδημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις δυσχεραίνεται και σε μερικές περιπτώσεις καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση των καθηκόντων που κλήθηκαν να υπηρετήσουν και για τα οποία έλαβαν την εντολή από την τοπική κοινωνία του Δήμου ή Κοινότητας όπου και ήταν υποψήφιοι.

2.   Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 93 (Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα) και στις παραγρ. 1 και 4 του άρθρου 182 του (α) σχετικού νόμου αναφέρεται ότι:

΄΄ Άρθρο 93

          «παρ.1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, …………………………….. που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.ή ……….χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους».

     « παρ. 5 Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων ………………………….. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια ενενήντα (90) ημερών………………. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον ίδιο λόγο επί δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του οικείου συμβουλίου.»΄΄

Άρθρο 182

                «παρ.1 Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων,  …………………………………………………………… χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.»

               « παρ. 4 Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν έχουν τα αξιώματα της παραγράφου 1, χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο

3.   Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του (β) σχετικού, επήλθε αλλαγή στον αρχικό τίτλο «Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση» σε «Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση». και η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4361/2016 αντικαταστάθηκε ως εξής:

            «1. Οι παράγραφοι 1, 5 και 7 του άρθρου 93, καθώς και οι παράγραφοι 1,4 και 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.».

4.   Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τον Οδηγό για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (γ) όμοιο στην έννοια του  «δημοσίου  υπαλλήλου»  της  παρ.  1  του  άρθρου  93  του  ν. 3852/2010,εμπίπτουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,  Α’  26)  και  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (ν. 3584/2007,  Α’  143),με την επιφύλαξη ειδικών τυχόν ρυθμίσεων, εξαιρουμένων όσων η υπηρεσιακή κατάσταση υπάγεται σε ειδικές διατάξεις νόμων. Ειδικότερα, σε  ότι  αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 93 και 93Α του  ν.3852/2010 διευκρινίζονται τα εξής:

 Οι  παρ.  1,  5  και  7  του  άρθρου  93  και  το  άρθρο  93Α  του  ν.  3852/2010  (Α’  87), εφαρμόζονται  και  στο  στρατιωτικό  προσωπικό των  Ενόπλων  Δυνάμεων.

 

5.   Οι παραπάνω περιοριστικές διατάξεις έχουν ως αποτέλεσμα:

      α.  Ο χρόνος της προβλεπόμενης ειδικής άδειας, δεν υπολογίζεται για τις  βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις των στρατιωτικών.  

     β.  Επιπλέον οι στρατιωτικοί εξαιρούνται και από την παράγραφο 8 του άρθρου 93 σύμφωνα με την οποία:

 ‘’8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες.’’      

6.   Η δυσαρέσκεια των συναδέλφων μας είναι δικαιολογημένη, καθώς τα ως άνω έχουν ως αποτέλεσμα την  εν μέρει δυσχερή εκτέλεση των πολύ σημαντικών για το κοινωνικό σύνολο καθηκόντων τους (Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, Δημοτικοί Σύμβουλοι) και την δημιουργία  του αισθήματος  αδικίας λόγω της πρόδηλης παράβασης της αρχής της ισότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

7.   Κατόπιν των παραπάνω ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ προτείνουμε την τροποποίηση των άρθρων 93 και 182 του (α) σχετικού έτσι ώστε αφενός η άδεια άνευ αποδοχών για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει εκλεγεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντικατασταθεί με μια ειδική άδεια που θα θεσπισθεί (στα πρότυπα της άδειας ανατροφής τέκνων),  έτσι ώστε  ο χρόνος αυτής της άδειας να υπολογίζεται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις του αφετέρου δε να μπορούν και οι στρατιωτικοί να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

8.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...