logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας  σας μεταφέρει την έντονη αγωνία που επικρατεί στις τάξεις των Στελεχών των Ε.Δ , σχετικά με το ζήτημα της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους. 

2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.3 του ΝΔ 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των ΕΔ» (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαγορεύεται στους εν ενεργεία Αξιωματικούς η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας, ή άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγέλματος. Επιπλέον, κατόπιν του άρθρο 25 παρ.4 του ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό», απαγορεύεται στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των ΕΔ να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολούνται με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία με εξαιρέσεις: 

           α. Οι υγειονομικοί́ αξιωματικοί́, μπορούν να ασκούν το ιατρικό́ επάγγελμα ιδιωτικά́ κατά́ τις εκτός υπηρεσίας ώρες, συμφώνως προς την ιατρική́ δεοντολογία, κατά́ τις διατάξεις του περί́ κώδικα ασκήσεως ιατρικού́ επαγγέλματος νομού, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού́ του οικείου Κλάδου.

           β. Οι αξιωματικοί́ του Μουσικού́ Σώματος, μπορούν να διευθύνουν δημοσίως ορχήστρες ή να παιανίζουν σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα επ ́ αμοιβή́, με πολιτική́ περιβολή́, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του οικείου Σχηματισμού́.

           γ. Όλοι οι ενεργεία αξιωματικοί́ (ν.4407/2016 και οι Ανθστές και Υπξκοί), μπορούν να διδάσκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά́ εν γένει ιδρύματα κατόπιν αδείας των οικείων Αρχηγείων.

3. Η απαγόρευση αυτή, όπως έχει κριθεί (Ολ. ΣτΕ 2192-6/2014, και συμφώνως ΝΣΚ 193/2017), συνίσταται στην έννοια της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ),η οποία είναι η διασφάλιση της εθνικής άμυνας υπό την οποία υπάγονται η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας, η προστασία των Ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών και η εν γένει υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.                        

4. Ωστόσο όμως, η συνεχής συρρίκνωση των εισοδήματών των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από την περίοδο των μνημονίων το 2010, με την μεγάλη περικοπή των μισθών και την κατάργηση των δώρων, έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες συνάδελφων να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας, μη έχοντας την δυνατότητα να καλύψουν τις καθημερινές οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Ελλείψει αποτελεσματικών παρεμβάσεων οικονομικής πολιτικής, η σωρευτική διάβρωση των πραγματικών εισοδημάτων των Στελεχών και ο κίνδυνος αύξησης της ανισότητας απειλούν την οικονομική και την κοινωνική σταθερότητα. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει μεγάλο αριθμό συνάδελφων να αναγκάζεται προκειμένου να αυξήσει το εισόδημα του, ώστε  να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, στην αναζήτηση νέων πηγών εισοδήματος.

5. Η πορεία του πληθωρισμού αποτελεί την πιο σημαντική εστία αστάθειας για την ελληνική οικονομία την τρέχουσα περίοδο με σοβαρές δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 1,6% τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 , σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτέμβριου 2022 . Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αλκοολούχα ποτά και καπνός, ένδυση και υπόδηση, διαρκή αγαθά –είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , υγειά, μεταφορές, αναψυχή – πολιτιστικές δραστηριότητες , εκπαίδευση , ξενοδοχεία – καφέ - εστιατόρια και άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή μαρτυρά τη βίαιη μείωση του πραγματικού εισοδήματος και την υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των νοικοκυριών και των εργαζομένων που έχουν συντελεστεί . Η κρίση κόστους ζωής στη χώρα μας, η οποία ακολούθησε την πανδημική κρίση και αλληλεπιδρά με αυτήν, έχει μειώσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων - στελεχών, θέτοντας πολλές οικογένειες, ειδικά τις πιο ευάλωτες, σε κίνδυνο υλικής στέρησης.

        Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, προτείνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας :

                         α.  Είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα για την κοινωνική συνοχή της χώρας και τη βιωσιμότητα της δυναμικής της οικονομίας να γίνουν ενεργητικές παρεμβάσεις εισοδηματικής πολιτικής και να ενεργοποιηθούν θεσμικές διαδικασίες στην αγορά εργασίας για την προστασία της αγοραστικής δύναμης και του βιοτικού επιπέδου των όλων των στελεχών και των οικογενειών τους.

                        β.  Να πραγματοποιηθεί μισθολογικός εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων με αύξηση των μισθών  όλων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ανεξάρτητου προέλευσης στα επίπεδα προ των μνημονικών απαιτήσεων και δεσμεύσεων.     

                        γ. Να δίνεται η δυνατότητα στα Στελέχη των Ε.Δ., που επιθυμούν να ασκούν παράλληλη εργασία για την ενίσχυση του οικογενειακού τους εισοδήματος καλύπτοντας τις οικογενειακές και προσωπικές οικονομικές ανάγκες τους, ώστε να έχουν ένα αξιοπρεπώς επίπεδο διαβίωσης τόσο για τους ιδίους όσο και για τις οικογένειες αυτών.       

7. Για την εκπλήρωση της συνταγματικής τους αποστολής, οι Ένοπλες Δυνάμεις διέπονται από ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς και πειθαρχία. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να υπόκεινται σε ειδικότερους πρόσθετους περιορισμούς σε σχέση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους  από τη φύση της σχέσης τους με το κράτος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Πρωταρχική σημασία είναι τα Στελέχη και οι οικογένειες αυτών να ζουν και να πορεύονται με αξιοπρέπεια όπως επιβάλλει, ορίζει και περιγράφει ο Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό ΣΚ.20-1, ώστε να είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην εκπλήρωσης της αποστολής τους η οποία είναι η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας και η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας.  Τα Στελέχη των Ε.Δ επανδρώνουν πλήθος θέσεων των Μονάδων και των Υπηρεσιών και αδιαμφισβήτητα υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και της αποστολής τους  αναμένοντας την στήριξη και τον ενδιαφέρον της Πολιτείας. 

8.  Χειριστής – Εισηγητής Θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Υπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...