logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, συντασσόμαστε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ) και εκφράζουμε την δυσαρέσκεια και την πλήρη αντίθεση μας για διατάξεις του Σχεδίου Νόμου που έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς διαβούλευση, με το οποίο επιχειρείται η επαναφορά αναχρονιστικών διατάξεων και κατ΄ ουσία η ‘’τιμωρία’’  Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που εμφανίζουν μία σοβαρή χρόνια πάθηση!

2.   Πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα,στο άρθρο 7 με θέμα: «Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση του άρθρου 24 ν. δ. 1400/1973» αναφέρεται στην παράγραφο 8 ότι: 

«Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο, ο αξιωματικός είναι σωματικώς ανίκανος – αποστρατευτέος και τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία».

3.   Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, αν ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της θητείας του εμφανίσει ανίατο νόσημα (π.χ Σακχαρώδη Διαβήτη), τότε κρίνεται ανίκανος και αποστρατεύεται.

4.   Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την έκπληξη της και αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν διατηρείται η τροποποίηση που είχε επέλθει με το άρθρο 2 του νόμου 4609/2019, σύμφωνα με το οποίο η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του (α) σχετικού τροποποιήθηκε ως εξής:

«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση. Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο:

   α.    Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητάς του,

   β.    αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».

 2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται».

5.   Αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος που θέλετε να επαναφέρετε και μάλιστα αυτολεξεί μία ήδη καταργημένη, από το 2019, αναχρονιστική διάταξη του 1973 και να «τιμωρήσετε» όσα Στελέχη εμφανίσουν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου κάποιο ανίατο νόσημα; Για ποιο λόγο στερείται τη δυνατότητα στους ανωτέρω Αξιωματικούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από άλλη θέση και θεσπίζεται διάταξη ικανή να τους οδηγήσει σε αποστρατεία;

6.   Επιπρόσθετα, στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου με θέμα: «Ζητήματα μεταθέσεων στελεχών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3883/2010», μολονότι πολύ ορθά διατηρείται η παράγραφος 2 σύμφωνα με την οποία:

‘’ Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.’’

το δικαίωμα αυτό καθίσταται ανενεργό με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου όπου αναφέρεται:

                   ‘’ 3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.’’

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 7.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ζητούμε:

       α.    Τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 1400/1973 - ΦΕΚ 114/Α/28-5-1973 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον νόμο 4609/2019 και ισχύει, δηλώνοντας την αντίθεσή μας στην επαναφορά σε ισχύ αναχρονιστικών διατάξεων που αντιβαίνουν στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω  Σύμβαση, ως σύνολο, αλλά και το περιεχόμενο των επιμέρους άρθρων της, διέπονται από κατευθυντήριες αρχές μεταξύ των οποίων:

      - Ο σεβασμός της έμφυτης αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, που περιλαμβάνει την ελευθερία να κάνει τις δικές του επιλογές, και την ανεξαρτησία των προσώπων.

     - Απαγόρευση των διακρίσεων.

     - Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.

     - Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας.

     - Ισότητα των ευκαιριών.

      β.    Να καταργηθεί η παρ. 3 άρθρου 5 ν. 3883/2010 καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, ότι χρήση της ευεργετικής διάταξης των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, θα μπορούν τελικά να κάνουν ελάχιστοι δικαιούχοι.

8.   Γνωρίζοντας την κοινωνική σας ευαισθησία, ευελπιστούμε ότι τα δίκαια αιτήματα μας θα γίνουν αποδεκτά και ότι θα προβείτε το συντομότερο δυνατόν στην τροποποίηση του ανωτέρω σχεδίου νόμου πριν καν αυτό τεθεί προς διαβούλευση.

9.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ.  6983 503377.

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...