logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει μέσω της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού και της Γραμματείας Ισότητας Φύλων της Ομοσπονδίας και σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ), το θέμα της MH εναρμόνισης του (α) σχετικού, με τις διατάξεις του «Μέρους ΙΙΙ» του (β) ομοίου, όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας.

2.   Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, η έναρξη ισχύος του «Μέρους ΙΙΙ» του N.4808/2021, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 19 Ιουνίου 2021. Διευκρινίζεται επίσης στην ανωτέρω εγκύκλιο, ότι για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, θα ακολουθήσει εγκύκλιος αρμοδίως από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς ωστόσο να αίρεται μέχρι την έκδοση αυτής, η υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του «Μέρους ΙΙΙ» που έχουν άμεση εφαρμογή.

3.   Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του (β) σχετικού, θεσμοθετήθηκε:

      α.   Ο ορισμός της «Άδειας Πατρότητας»: άδεια από την εργασία για τον πατέρα, η οποία λαμβάνεται με την ευκαιρία της γέννησης, για την επιμέλεια του τέκνου, καθώς και

      β.    Ο ορισμός της «Άδειας φροντιστή»: άδεια από την εργασία για τους εργαζόμενους, ώστε να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, όπως ορίζεται στο άρθρο 29.

4.   Ειδικότερα, με το άρθρο 27 του (γ) σχετικού (Άδεια Πατρότητας), νομοθετήθηκε ότι:

     α.  Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου.

    β.  Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.

    γ.   Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια

5.   Με το άρθρο 29 του (γ) σχετικού (Άδεια Φροντιστή) νομοθετήθηκε ότι:

      Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση

6.  Επίσης, με το άρθρο 45 του (γ) σχετικού, (Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες) νομοθετήθηκε ότι:

     Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής

που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

7.  Συνακόλουθα καθίσταται σαφές, ότι ο Νομοθέτης θεσμοθέτησε τα ανωτέρω δικαιώματα (Άδεια Πατρότητας, Άδεια Φροντιστή και Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες), σεβόμενος το Σύνταγμα καθώς και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχοντας ως γνώμονα την ισότητα στο χώρο της εργασίας, καθώς και την προστασία του θεσμού της οικογένειας, εναρμονίζοντας την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή για όλους τους εργαζόμενους γονείς.

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.   Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα και τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καθημερινά, υπό αντίξοες συνθήκες, ανταποκρίνεται με επιτυχία στο δύσκολο έργο που του έχει ανατεθεί, ενώ παράλληλα καλείται να συνδυάσει τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τις οικογενειακές του ανάγκες. Η Ελληνική Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ελλάδος καθώς και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, νομοθέτησε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς, προκειμένου η επαγγελματική καριέρα να μην αποτελέσει εμπόδιο στην προστασία του θεσμού της οικογένειας καθώς και να διασφαλιστεί η ισότητα στο χώρο της εργασίας.

                Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει ως απορρέουσα υποχρέωση της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας Ηγεσίας, την άμεση εναρμόνιση του (α) σχετικού με τις προβλέψεις του «Μέρους ΙΙΙ» του (β) ομοίου, όσον αφορά τις ανωτέρω μνημονευόμενες άδειες, ικανοποιώντας το αίσθημα δικαίου και την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ώστε των ανωτέρω δικαιωμάτων, να καταστούν κοινωνοί και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

9.   Εισηγητής Θέματος:

      -  Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:  Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλεφ. 6971 601974.

      -  Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού και Εκπρόσωπος Ισότητας Φύλων Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κίλκίς: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, τηλεφ. 6987 312333

10.  Χειριστές θέματος:

       -  Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

       -  Γραμματέας Ισότητας Φύλων: Επισμηνίας (ΟΝΣ) Αικατερίνη Κιουρτσίδου,  τηλέφ. 6983 513068.  

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
Δημήτριος Ρώτας
Ασμχος (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

 

 

          

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...