logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

      Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει κατόπιν του (δ) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ, το θέμα των δυσμενών συνθηκών οργάνωσης - εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών στο επιτελείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (Φρουρά Λάρισας).

 2.  Συγκεκριμένα, συνάδελφοι μας που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας καλούνται το τελευταίο διάστημα να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους κάτω από αντίξοες συνθήκες, όπως αυτές συντελούνται μέσα από την καθήλωση 21 και πλέον ωρών απέναντι από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και με μόνο 2,5 ώρες ανάπαυσης στην συνολική διάρκεια της υπηρεσίας τους (24ωρο).

 3.  Η δημιουργηθείσα κατάσταση εκτιμάται ως γεγονός αφύσικο που μόνο σε περίοδο έντασης και κρίσης θα δικαιολογούνταν, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από ανάλογες ιατρικής μελέτες (από έγκριτα διεθνή πανεπιστήμια)), σύμφωνα με τις οποίες η έκθεση σε εργασία άνω των 5 ωρών την ημέρα μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή μπορεί να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο της κατάθλιψης, της πρόκλησης πονοκεφάλων, της καταπόνησης ματιών, της εμφάνισης οσφυαλγίας καθώς ακόμη και βλάβη της ψυχικής υγείας.

 4.  Συναφώς πέραν των συνεπειών της εκθέσεως σε ακτινοβολία (λόγω πολύωρης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή) μας αναφέρθηκε και η στέρηση ύπνου του προσωπικού, που εκτελεί την συγκεκριμένη υπηρεσία. Μια κατάσταση με αρνητικές συνέπειες που επιφέρει αδυναμία συγκέντρωσης, εγρήγορσης, μειωμένο συντονισμό και δυσκολίες μνήμης του ατόμου. Αξιοσημείωτος εξάλλου είναι ο ισχυρισμός του κέντρου ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων (CDC), του κορυφαίου εθνικού ινστιτούτου δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η αυπνία τουλάχιστον 24 ωρών είναι συγκρίσιμη με την περιεκτικότητα αλκοόλ στο 0,10 τοις εκατό.

 5.  Τα ανωτέρω αναδεικνύουν ότι η υπηρεσία δεν εμπεριέχει στις αποφάσεις της, τις προϋποθέσεις πλήρους εξασφάλισης της υγείας του προσωπικού της, εν αγνοία της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αναλύεται παρακάτω: 

      α. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το (β) όμοιο, που αφορά προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/104/ΕΚ της 23ης Νοεμβρίου 1993 (με αναφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας) στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 1 (παράγραφος 3) του π.δ. 17/1996 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" (11 Α), με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος. Επίσης εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στα πλαίσια των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας».

      β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του (γ) σχετικού ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διατάξεων και β) για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1».

    Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Κατόπιν των παραπάνω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει:

    α. Την διεξαγωγή  Επιθεώρησης των συνθηκών Εργασίας τόσο του προσωπικού που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία στο επιτελείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (όπως αυτή προτάθηκε την 21 Μαΐου 2021 από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ), όσο και των στελεχών ανεξαρτήτου κλάδου, που εκτελούν ομοειδή υπηρεσία. από το αρμόδιο τμήμα υγιεινής και ασφάλειας, προκειμένου να καταγραφεί η κατάσταση.

    β. Την εξ ανάγκη σύσταση 12ωρης βάρδιας, τη στιγμή που η εκτέλεση υπηρεσίας απαιτεί πλέον των 5 ωρών έκθεση στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε βάση 24ωρου.

   γ. Την έκδοση ενιαίας διαταγής σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες εξασφάλισης της υγείας του εν υπηρεσία προσωπικού, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που δύναται να παρουσιαστεί μέσα από την κατά το δοκούν διαφορετική αντιμετώπιση θέματος ανά Σχηματισμό.

  δ. Την θεσμοθέτηση του χρόνου εργασίας για τις εξαιρούμενες δραστηριότητες του άρθρου 1 του (α) σχετικού και του άρθρου 2 του (γ) σχετικού προσδιορίζοντας επακριβώς ποιες είναι αυτές (οι εξαιρούμενες δραστηριότητες) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

 7. Παρακαλούμε για την εξέταση επίλυσης του θέματος, ώστε να επιτευχθεί:

     α. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού που σκοπό έχουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ώστε να αποφευχθούν εικόνες κατάκλισης του πάνω στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

    β. Η αποφυγή της άσκοπης εξάντλησης - καταπόνησης του προσωπικού καθώς και τυχόν μελλοντική απώλεια υγείας του.       

8. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις κατά την κρίση του ενέργειες για την εξασφάλιση διατήρησης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί 24ωρες υπηρεσίες στο επιτελείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ.

9. Εισηγητής θέματος, Πρόεδρος ΕΣΠΕΛ: Ανχης(ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλέφ. 6936158679.

10. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

                                                                                                                       Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
Δημήτριος Ρώτας
Ασμχος (ΥΔΚ)
Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...