logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν και των (στ) (ζ) σχετικών προτάσεων των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας – Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. και Ρόδου – Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ επιθυμεί να αναδείξει την βαθμολογική αδικία που έχουν υποστεί στελέχη προελεύσεως Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Υπαξιωματικών.

2. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3883/2010 το δικαίωμα

μετάταξης έχουν όσοι ΕΜΘ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής. Επίσης και κατ’ εφαρμογή των σχετικών προκηρύξεων οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Με δεδομένο λοιπόν όλα τα παραπάνω υπάρχουν στελέχη που έχουν πραγματοποιήσει μετάταξη και αναγκάζονται να φέρουν τον ίδιο βαθμό για πολλά χρόνια. Παρακάτω επισημαίνουμε μερικά συγκεκριμένα πραγματικά παραδείγματα στελεχών που υπηρετούν αυτή την στιγμή στις τάξεις της Π.Α. και του ΣΞ.:

     α. ΕΜΘ με 5 χρόνια στον βαθμό του Αρχισμηνία μετατάχθηκε στο Σώμα των Υπαξιωματικών με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει σε αυτόν άλλα 5 χρόνια, συνολικά δηλαδή 10 χρόνια.

     β. ΕΠΟΠ με 6 χρόνια στον βαθμό του Σμηνία μετατάχθηκε στο Σώμα των Υπαξιωματικών με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει σε αυτόν άλλα 3 χρόνια, συνολικά δηλαδή 9 χρόνια.

    γ. ΕΠΟΠ με 18 χρόνια στον βαθμό του Επχία, μετατάχθηκε στο Σώμα των Μον Υπαξιωματικών με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει στον Βαθμό του Μον Επχία άλλα 3 χρόνια, θα προαχθεί δηλαδή στο βαθμό του Αρχιλοχία μετά την συμπλήρωση 21 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας, ενώ δεν έχει μεταφερθεί μισθολογικά  στην Β΄ Κατηγορία από την Γ Κατηγορία,  όπως ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 124 του (β) σχετικού (Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης).

3. Τονίζουμε ότι η μετάταξη αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία προσπαθεί άμεσα να επιτύχει την κάλυψη, εκ’ των έσω, κενών οργανικών θέσεων με προσωπικό που έχει τα απαραίτητα προσόντα βάση ανάλογων πτυχίων ΑΕΙ - ΑΤΕΙ. Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω πτυχία έχουν αποκτηθεί με ιδία πρωτοβουλία του στελέχους, είτε πριν την ένταξη του στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε μετά. Συνεπώς η Υπηρεσία αναγνωρίζει τις σπουδές των στελεχών, τους δίνει την δυνατότητα καλύτερης εξέλιξης, όμως δεν αναγνωρίζονται καθόλου, στην βαθμολογική τους εξέλιξη, τα έτη υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό πριν την μετάταξη.

            Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ως θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για να αρθούν  οι αδικίες προτείνει να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση αναδιατύπωσης με αναδρομική ισχύ της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του Ν.3883/2010, καθώς και την μετονομασία της παραγράφου 9 του άρθρου 126 του Ν. 4472/2017 σε 10 προσθέτοντας νέο παράγραφο 9 όπως παρακάτω:

«2. ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν – υπολογιζόμενων των ήδη ετών υπηρεσίας σε αυτόν – ή του επόμενου, εάν και εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας στον εν λόγω βαθμό, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12

Για τους μετατασσόμενους ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 (Α΄ 160) ».

 «9Στελέχη προελεύσεων ΑΣΣΥ – ΕΜΘ – ΕΠΟΠ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρο 9 του Ν. 3883/2010 και έχουν μεταταχθεί στο Σώμα  των Αξιωματικών ή των Μονίμων Υπαξιωματικών, μεταφέρονται αντίστοιχα  και στην ανάλογη Μισθολογική Κατηγορία .» 

5. Εισηγητές θέματος: Πρόεδρος της ΕΣΠΕΑΙΤ Λεμονιάς Απόστολος τηλ. 6983511103, Γενικός Γραμματέας της ΕΣΠΕΑΙΤ Παπασταύρος Κωνσταντίνος τηλ. 6983507035 και Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ. Αντωνόπουλος Νικόλαος τηλ.: 6971601974.

6. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...