logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, καθημερινά γίνεται αποδέκτης του έντονου προβληματισμού των αποφοίτων ΑΣΣΥ κρινόμενων κατά το Ν 2439/96 οι οποίοι αιτούνται την αποκατάσταση της ιεραρχικής ομαλότητας όσον αφορά το θέμα που προέκυψε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 4609/19.

2. Με την εν λόγω διάταξη δημιουργείται διατάραξη της Ιεραρχίας των Ε.Δ. λόγω της άνισης βαθμολογικής και ιεραρχικής εξέλιξης μεταξύ των αποφοίτων ΑΣΣΥ και των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του (α) σχετικού και των μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του (β) ομοίου.

3. Η ΠΟΜΕΝΣ κατόπιν μελέτης και εκτενούς επεξεργασίας του θέματος, κατά την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου είχε δηλώνει στη Βουλή των Ελλήνων εξ΄ αρχής τη διαφοροποίηση της καταθέτοντας τη δική της πρόταση και είχε διαπιστώσει εγκαίρως το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που θα προέκυπτε εις βάρος των Αξκων εξ ΑΣΣΥ, όπως και έγινε. Επίσης συμφώνησε και συντάχθηκε πλήρως με την λύση, η οποία υποδείχτηκε από τους εκπροσώπους των Συλλόγων αποφοίτων Σχολών Υπξκων όταν αυτοί κλήθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων να μιλήσουν κατά την ψήφιση του Ν.4609/19.

4. Συναφώς λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις διοικητικές παραμέτρους του θέματος με γνώμονα την εμπέδωση αισθήματος δικαίου στις Ε.Δ., παρακαλούμε για την τροποποίηση του Ν.4494/17 και του Ν.3883/10 όπως παρακάτω:     

 α. Στο Ν.4494/17(Α΄ 165), στο άρθρο 37, η μόνη παράγραφος αριθμείται ως 1. Ακολούθως εισάγεται νέα παράγραφος 2 ως έξης:

«2. Οι προερχόμενοι αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) που εντάσσονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του Ν.2439/96 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»

 β. Στο Ν.3883/10 (Α΄167), στο άρθρο 36, η παράγραφος 13α τροποποιείται ως εξής:

«13α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ.»

            Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

5. Η πρότασή μας έχει πεδίο εφαρμογής και σας καλούμε να εξετάσετε και να εξαλείψετε αυτή την αδικία δίνοντας το συντομότερο δυνατόν λύση λαμβάνοντας υπόψη για το συγκεκριμένο θέμα:

 α.  Τις επερωτήσεις - αναφορές που έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων από τη Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση οι οποίοι στηρίζουν ξεκάθαρα αυτό το δίκαιο αίτημα.

 β.  Την αντίθετη θέση που είχε λάβει τον Απρίλιο του 2019 στη Βουλή των Ελλήνων η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση επί της αρχής και κατά τη συζήτηση και ψήφιση της συγκεκριμένης παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 4609/19, αναδεικνύοντας ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο ιεραρχικό θέμα στις Ε.Δ.

6. Εισηγητής θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος, Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724

7. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Λγος (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2020/aprilios/08_04_2020/2019_09_23_ellinikh_lusi_velopoulos_oxi_par1_arthr32_n4609_2019.pdf{/aridoc}

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2020/aprilios/08_04_2020/2019_11_15_yfetha_oxi_par1_arthr32_n4609_2019.pdf{/aridoc}

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...