Το Ασφαλιστικό των Ε.Δ. και οι Προτάσεις της ΠΟΜΕΝΣ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Μιλάμε για ένα σχέδιο νόμου που από το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίθηκε αντισυνταγματικό σε ότι αφορά την ένταξη των στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ , ο οποίος αναλαμβάνει την απονομή, εκτέλεση και καταβολή των συντάξεών τους αντί του Δημοσίου, η δε καταβαλλόμενη σύνταξη εξακολουθεί να λειτουργεί ως συνέχεια των αποδοχών τους. Όποιος διαβάσει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ε.Λ. για το σχέδιο νόμου θα καταλάβει ότι οι Στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να εξαιρεθούν από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

 

Εφόσον δεν αποσυρθεί το σχέδιο νόμου θα πρέπει να ζητήσουμε να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 

Από την στιγμή που από τον ασφαλιστικό νόμο προβλέπεται η συμπλήρωση τουλάχιστον 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για την καταβολή πλήρους συντάξεως, απαιτείται η ΡΗΤΗ διατύπωση ότι κανείς στρατιωτικός δεν αποστρατεύεται πριν την συμπλήρωση των απαιτούμενων 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας, εκτός από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας. ( Η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει ότι η συνολική παροχή σύνταξης για σαράντα έτη ασφάλισης διασφαλίζει επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και επαρκούς ανταποδοτικότητας).

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων στα πλαίσια των τακτικών ή εκτάκτων κρίσεων, είτε λόγω κάλυψης ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει, η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας. Για αυτό  άμεση κατάργηση κάθε ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης πέραν του εκ του νόμου ορίου του 60ου έτους της ηλικίας .

Η αναγνώριση των 5 μάχιμων ετών ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία στο διπλάσιο θα πρέπει να λογίζεται ως ανεξάρτητη των 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας σε ότι αφορά την δυνατότητα ΑΚΟΥΣΙΑΣ αποστρατείας, δηλ. με ευθύνη στης Υπηρεσίας, δεδομένου ότι μετά το 1990 η αναγνώριση αυτή γίνεται με αίτηση του συναδέλφου και καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών από μέρους του. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται 35 + 5 = 40 χρόνια, εκτός και αν τις εισφορές των 5 ετών τις καταβάλει η Υπηρεσία.

Αυτοί που λόγω ειδικότητας δεν καθίσταται δυνατό από τις ανάγκες της Υπηρεσίας να υπηρετήσουν σε Μάχιμες Μονάδες να δικαιούνται τα ευεργετήματα της μάχιμης πενταετίας ανεξάρτητα γεωγραφικού προσδιορισμού εφόσον ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητας τους.

Ο συντελεστής αναπλήρωσης της σύναξης για τα 5 μάχιμα έτη όταν προσμετράται μετά τα 40 έτη υπηρεσίας θα πρέπει να είναι με 2%, για όλους τους στρατιωτικούς που δεν εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 36Α παρ.5 του σχεδίου νόμου.

Πέραν των ανωτέρω για ακόμη μια φορά καταθέτουμε δύο (2) προτάσεις για την άρση της αδικίας που έγινε σε βάρος των συναδέλφων μας και ζητούμε να  ενταχθούν σε τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α» :

Α. Παρακράτηση εισφορών ΤΕΑΜ 2% υπέρ Μετοχικών Ταμείων ως Κοινωνικός Πόρος

Β. Διπλή καταβολή κατά το ήμισυ δηλ.2% της εισφοράς υπέρ Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν την καταβολή ΕΦΑΠΑΞ .

       

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2936/2001

  1.  Η παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 τροποποιείται ως εξής:

          «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από την κατάταξή τους στις Ε.Δ. μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ' αυτών Ειδικών Λογαριασμών των Κλάδων των Ενόπλων  Δυνάμεων, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. / Τ.Ε.Α.Μ.  συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 11.»

                  

  1.  Η παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 τροποποιείται ως εξής:

          «Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1.1.1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται από την κατάταξή τους μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ’ αυτών Ειδικών Λογαριασμών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. / Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς την καταβολή πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τχης (ΠΖ)

 

 

Loading...

Πείτε μας τον προβληματισμό σας

 εδώ

ή

στο Email:

Ενωμένοι πιο Δυνατοί!!!

Εάν επιθυμείς μπορείς να γίνεις μέλος

εδώ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Slider
Slider

Υπόδειξη Θεμάτων

ή αποστείλετε Email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη

Ενωμένοι πιο Δυνατοί!!!

Slider
Slider

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Slider
Slider
Joomla Extensions