ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ

ΘΕΜΑ: Αποστρατείες λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στη σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων για αποσπάσεις Συζύγων Στρατιωτικών που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα

ΘΕΜΑ:Συνυπηρέτηση Στρατιωτικών με συζύγους Εκπαιδευτικούς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η