Θεσμική εκπροσώπηση στρατιωτικών

 

             Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  1.  Με έκπληξη η Ομοσπονδία μας ανέγνωσε την υπ' αριθ. Φ.900α/1490/15864 από 28.3.2018 απάντησή σας σε σχετική ερώτηση που σας τέθηκε στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σύμφωνα με την εν λόγω απάντηση, η υπ' αρ. 254/2018 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε μεταξύ άλλων η υπ' αριθ. 453/2013 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας είχε αναγνωρισθεί η σύσταση της ΠΟΕΣ, “δεν είναι προσωρινώς εκτελεστή”.
  1.  Η εν λόγω απάντησή σας είναι νομικά και πραγματικά εσφαλμένη, και τούτο πολλαπλώς. Αρχικώς, πρέπει να επισημανθεί ότι, όπως ασφαλώς οφείλουν να γνωρίζουν και οι νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι αποφάσεις που εκδίδονται επί υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739 επ. Κ.Πολ.Δ.) είναι άμεσα εκτελεστές, καθόσον “η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την ισχύ και εκτέλεση της απόφασης” (άρθρ. 763 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.). Προς τούτο και η υπ' αριθ. 254/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρήθηκε άμεσα στα σχετικά Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως είχατε ενημερωθεί με το υπ' αριθ. 25.Ιαν.2018 Δελτίο τύπου και την από 7.2.18 επιστολή μας όπου και σας απεστάλη αντίγραφο της αποφάσεως.
  1.  Πλέον δε τούτου, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από της 27.3.2018 με δύο δελτία τύπου, η από 23.2.2018 προσωρινή διαταγή η οποία είχε χορηγηθεί μέχρι τη συζήτηση της 26.3.2018 και υπό τον όρο της συζήτησης της αίτησης αναστολής, και την οποία μνημονεύετε στο ως άνω έγγραφό σας, έχει παύσει να ισχύει. Τούτο διότι κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 26.3.2018, το Δικαστήριο με απόφασή του απέρριψε το αίτημα διατήρησης της προσωρινής διαταγής, ενώ παράλληλα ανέβαλε τη συζήτηση της αίτησης αναστολής, κατόπιν μάλιστα αιτήματος της ίδιας της αιτούσας, σε μεταγενέστερη δικάσιμο. Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι η υπ' αρ. 254/2018 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών είναι σε πλήρη ισχύ, έχει μάλιστα ήδη εκτελεστεί διά της καταχώρησής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.
  1.  Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφές, και μάλιστα σας είναι ήδη γνωστό από τις 27.3.2018, δηλαδή προ της ημερομηνίας εκδόσεως της απάντησής σας, ότι το σωματείο ΠΟΕΣ έχει παύσει να υφίσταται, και ότι ως εκ τούτου η Ομοσπονδία μας είναι η μόνη και αποκλειστική εκπρόσωπος των συμφερόντων των εν ενεργεία στρατιωτικών.

              5.Ενόψει αυτού παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για όλες τις ενέργειες που ορίζει το άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982 και ειδικότερα:

                 α. Για την παραχώρηση γραφείων προς την Ομοσπονδία μας, όπως έχουμε κατ' επανάληψη ζητήσει με τα υπ' αριθ. 27/4/2017, 61/16-10-2017 έγγραφά μας και την από 4.12.2017 Εξώδικη Διαμαρτυρία.

                β. Για τον ορισμό εκπροσώπων - παρατηρητών στα Συμβούλια Μεταθέσεων και τον ορισμό εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, όπως ομοίως έχουμε ζητήσει με τα υπ' αριθ. 8,9,10,11/23.3.2018 έγγραφά μας.

              Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

              Σας καλούμε να εφαρμόσετε το νόμο που ψήφισε δύο φορές η Βουλή των Ελλήνων, να σεβαστείτε τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να δώσετε έμπρακτη απάντηση σε όσους ευλόγως μέχρι σήμερα θεωρούν ότι ο εν λόγω νόμος ψηφίστηκε με φωτογραφικά κριτήρια προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων του ήδη κατηργημένου σωματείου.

              Η εφαρμογή του Συντάγματος, των Νόμων και των αποφάσεων της Δικαιοσύνης είναι υπεράνω προσώπων και οφείλει να γίνεται σεβαστή από όλους.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...